Jaunākajos «Tiesvedības rokasgrāmatas» papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Raidla Lejiņš&Norcous iekļāvis tiesu praksē aktuālus patērētāju tiesību aizsardzības jautājumus:

  • par Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetenci un patērētāja tiesībām prasīt ierosināt administratīvo lietu pret trešo personu par patērētāju kolektīvo interešu aizskārumu;
  • par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra regulas Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos, piemērošanu un patērētāja tiesībām atgūt maksu par atpakaļ atdotām aviosabiedrībā iegādātām aviobiļetēm, patērētāja informēšana par pārvadājuma līguma noteikumiem.

Līdz ar to rokasgrāmata papildināta ar jaunu apakšnodaļu 12.8. «Atsevišķi tiesu prakses jautājumi patērētāju tiesību aizsardzības lietās», kurā sniegts ieskats un tiek komentēti šādi tiesas lēmumi un spriedumi:

  • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014. gada 11. jūlija lēmums, Lietas Nr. A420299513, Lietas arhīva Nr. SKA-472-14;
  • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014.  gada 1. septembra spriedums, Lietas Nr.  A420735610, Lietas arhīva Nr. SKA-0068-14;
  • Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014. gada 18. februāra lēmums, Lietas Nr.  A420474413, Lietas arhīva Nr. SKA-181-14;
  • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010. gada 7. oktobra spriedums, Lieta Nr. A42428007, SKA- 375/2010.