«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos – zvērinātu advokātu biroja Redot advokāti ir iekļāvuši komentārus par Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā ar 1. augustu.

«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata» ir papildināta ar:

  • likumā ieviesto iespēju veikt būtiskus grozījumus iepirkuma līgumā, ja to apmērs nepārsniedz de minimis robežvērtību;
  • grozījumiem pretendentu izslēgšanas noteikumos, kas tika pieņemti, lai veicinātu nodokļu savlaicīgu nomaksu;
  • jaunu regulējumu nepapamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšanas pienākumā.

Jaunākie papildinājumi iekļauti šādās rokasgrāmatas nodaļās:

  • 1.9. «Prasības piegādātājam» – apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;
  • 1.10. «Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums» – nepamatoti lēts piedāvājums;
  • 1.11. «Iepirkuma līgums» – iepirkuma līguma noteikumu grozīšana;
  • 5.7.2. «Iepirkumi, kuriem nepiemēro PIL regulētās iepirkuma procedūras un kurus veic PIL 8.2pantā noteiktajā kārtībā» – iepirkuma komisijas izveidošana, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise.