«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos – zvērinātu advokātu biroja Red advokāti sniedz komentārus par:

 • izmaiņām Publisko iepirkumu likumā saistībā ar pretendentu izslēgšanu no dalības iepirkumā (stāsies spēkā 2015. gada 1. augustā);
 • izmaiņām Publisko iepirkumu likumā saistībā ar pienākumu izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (stāsies spēkā 2015. gada 1. augustā);
 • Eiropas Savienības tiesas un Latvijas Republikas Augstākās tiesas prakses aktualitātēm.

Līdz ar to atbilstoši aktualizētas un papildinātas ar jaunu informāciju šādas rokasgrāmatas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram:

 • 1.9. «Prasības piegādātājiem»:
  – norāde, līdz kurai ir spēkā pašreizējā redakcija par apstākļiem, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;
  – par jaunākajiem 2014. gada 2. oktobra grozījumiem, kas stāsies spēkā 2015. gada 1. augustā, piemēram, precizēts, kādus kandidātus vai pretendentus pasūtītājs var izslēgt no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā;
  – kādu izslēgšanas gadījumu esamību pārbauda pasūtītājs;
  – kādas darbības var veikt pasūtītājs, ņemot vērā pārbaudes rezultātus;
  – kādas prasības atbilstoši tiesu praksei ir jāizvirza pasūtītājam;
 • 1.10. «Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums»:
  – par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas instrukciju;
  – kādas būs pasūtītāja prasības, sākot ar 2015. gada 1. augustu, kad spēkā stāsies jaunākie grozījumi;
  – kādi konkrēti apstākļi būs jāņem vērā pasūtītājam, vērtējot cenas pamatojumu;
 • 5.7.2. «Iepirkumi, kuriem nepiemēro PIL regulētās iepirkuma procedūras un kurus veic PIL 8.2pantā noteiktajā kārtībā»:
  – kad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot likuma minētā panta noteikumus, ja tiek slēgti līgumu par iepirkumiem;
  – norāde, līdz kuram spēkā iepirkuma procedūras norises redakcija, un kāda būs jaunā procedūras norise.