«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos – zvērinātu advokātu biroja Red advokāti sniedz komentārus par:

  • būtiskākajām izmaiņām, kuras ievieš jaunās, 2014. gadā pieņemtās Eiropas Savienības direktīvas;
  • jaunākajiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, kas ietver izmaiņas «zaļā publiskā iepirkuma» regulējumā (grozījumi pieņemti šī gada 4. septembrī un stājās spēkā 6. septembrī);
  • Iepirkumu uzraudzības biroja Vadlīnijām saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšanai publiskajos iepirkumos.

Līdz ar to atbilstoši aktualizētas un papildinātas ar jaunu informāciju šādas rokasgrāmatas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram:

  • 1.1. «Publisko iepirkumu reglamentējošie LR un ES tiesību akti» – aktualizēta informācija 1.1.1. «LR tiesību akti» un 1.1.2. «ES tiesību akti», kā arī papildināta ar jaunu apakšnodaļu – 1.1.3. «ES direktīvu ieviestās izmaiņas»;
  • 1.10. «Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Nepamatoti lēts piedāvājums» – aktualizēta un papildināta informācija, piemēram, piedāvājuma izvēle pēc saimnieciskā izdevīguma kritērija, nepamatoti lēts piedāvājums, vērtēšanas kritēriju noteikšana PIL 8.2panta un 2. pielikuma B daļas pakalpojuma iepirkumos, vispārīgajās vienošanās un metu konkursos;
  • 3.1. «Tehniskā specifikācija» – papildināts ar informāciju par «zaļo publisko iepirkumu» regulējumu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos.

Ieskats materiālā:

ES direktīvu ieviestās izmaiņas

Jaunās direktīvas neievieš radikālas pārmaiņas publisko iepirkumu jomā, tomēr līdz ar to pieņemšanu tiek novērstas vairākas problēmas, piemēram, pārmērīgs slogs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (turpmāk tekstā – MVU).

Lai sniegtu iespēju MVU piedalīties iepirkumā, izpildot tikai līguma daļu, iepriekš minētās direktīvas nosaka, ka līgumslēdzēji var nolemt līguma slēgšanas tiesības piešķirt atsevišķās daļās un var noteikt šādu daļu lielumu un priekšmetu. Ja piedāvājumus var iesniegt par vairākām vai visām daļām, līgumslēdzēji var ierobežot to daļu skaitu, kuras var piešķirt vienam pretendentam. Papildus tiek noteikts slieksnis gada apgrozījumam kā kvalifikācijas prasībai – minimālais gada apgrozījums, kam jābūt ekonomikas dalībniekiem, nevar divas reizes pārsniegt paredzamo līguma vērtību, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos, piemēram, tādos, kas saistīti ar īpašiem riskiem attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu rakstura dēļ. [..]