Rokasgrāmata ir papildināta ar jaunu 11. nodaļu – «Iepirkumu uzraudzības biroja aktuālie lēmumi par iesniegtajām sūdzībām», kurā autori – ZAB LETLAW juristi un advokāti – rokasgrāmatas papildinājumos sniedz komentārus par:

  • Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas aktuālākajiem lēmumiem par iesniegtajām sūdzībām;
  • Galvenajiem kritērijiem vērtēšanā, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts;
  • Pierādījumiem, kas pretendentam ir jāiesniedz pasūtītājam, ja pretendents piedāvājumā balstās uz citu uzņēmēju spējām;
  • Apliecinājumiem par vadošā personāla izglītību vai kvalifikāciju;
  • Iepirkumu dokumentācijā iekļaujamajām prasībām.