Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL advokātu un juristu komentārus par:

  • plānoto reformu koncesijas un publisko iepirkumu regulējumā Eiropas Savienībā;
  • jaunajām Eiropas Savienības direktīvām, kuras paredz efektīvāku līdzekļu izlietojumu, mazāk birokrātijas un plašākas iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, stingrākus noteikumus apakšlīgumu slēgšanai, kā arī citas izmaiņas;
  • aktuālajām Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu vērtībām.

Līdz ar to atbilstoši aktualizētas un papildinātas ar jaunu informāciju šādas rokasgrāmatas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram:

  • 1.2. «Izmantotās literatūras saraksts» – papildināts ar vairākiem jauniem avotiem;
  • 1.3. «Publisko un privāto partnerību reglamentējošie dokumenti» – papildināts ar vairākiem jauniem dokumentiem;
  • 3.1. «Koncesija» – papildināta ar jaunu apakšnodaļu 3.1.4. «Plānotā reforma koncesijas un publisko iepirkumu regulējumā Eiropas Savienībā»;
  • 6.1. «Risku nozīme»;
  • 6.2. «Risku analīze publiskajā un privātajā partnerībā»;
  • 7.1.3. «Finanšu un ekonomisko aprēķinu posmi» – aktualizēta informācija par makroekonomisko pieņēmumu cenu indeksu izmaiņām (pa gadiem) un vidēja termiņa un ilgtermiņa makroekonomiskajām prognozēm (pa gadiem).