Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos autori – ZAB VARUL – ir papildinājuši nodaļu par realizētajiem publiskās un privātās partnerības projektiem un uzsāktajiem projektiem Latvijā, kā arī ārvalstīs – Īrijā, Nīderlandē, Lielbritānijā un Spānijā.

Papildus rokasgrāmatā ir aktualizētas vairākas nodaļas saskaņā ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā.

Tāpat arī rokasgrāmatā ir aktualizēts materiāls saskaņā ar 2013. gada 2. jūlija Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitlisko vērtību, kā arī makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitlisko vērtību ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kurus piemēro projekta iesnieguma sagatavošanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un projekta īstenošanas laikā attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 419 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu» 46. punktam un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1152 «Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai» 11. punktam).