Ar 2013. gada janvāri VARUL aliansei pievienojas viens no Latvijas jurisprudences līderiem – zvērinātu advokātu birojs BDO Zelmenis&Liberte.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmatas» autors – ZAB VARUL – sniedz juridiskās konsultācijas vietējiem un starptautiskajiem klientiem visos biznesa tiesību aspektos, tādējādi nodrošinot klientiem vienādi augstu juridisko pakalpojumu kvalitāti, kas balstīta uz vienotiem pakalpojumu sniegšanas principiem visā Baltijā un Baltkrievijā.

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos autori – ZAB VARUL – ir papildinājuši nodaļu par realizācijas stadijā esošajiem publiskās un privātās partnerības projektiem un uzsāktajiem projektiem Latvijā.

Papildus rokasgrāmatā ir aktualizēta 7.2.2. nodaļa «Nodokļu aspekti publiskās un privātās partnerības darījumā» saskaņā ar jauno Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

Tāpat arī rokasgrāmatā ir aktualizēts materiāls saskaņā ar 2013. gada 13. janvāra Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitlisko vērtību, kā arī makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitlisko vērtību ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kurus piemēro projekta iesnieguma sagatavošanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un projekta īstenošanas laikā attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 419 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu» 46. punktam un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1152 «Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai» 11. punktam).