Rokasgrāmatā papildināta nodaļa par realizācijas stadijā esošajiem publiskās un privātās partnerības projektiem un uzsāktajiem projektiem Latvijā, kā arī papildināts materiāls par publiskās un privātās partnerības līguma satura niansēm.

Tāpat arī rokasgrāmatā ir aktualizēts materiāls saskaņā ar 2012. gada 3. jūlija Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitlisko vērtību, kā arī makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitlisko vērtību ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kurus piemēro projekta iesnieguma sagatavošanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un projekta īstenošanas laikā attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 419 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu» 46. punktam un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1152 «Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai» 11. punktam).