«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri iekļāvuši šādus jaunu līgumu paraugus:

 • 4.4.5. «Lauksaimniecības zemesgabala nomas līgums»;
 • 4.14. «Līgums par kopīpašuma reālo sadali».

Lauksaimniecības zemesgabala nomas līguma paraugā iekļauti speciāli nosacījumi, kas attiecas uz lauksaimniecības zemes iznomāšanu un atbilsts spēkā esošajiem un noteiktajiem normatīvajiem aktiem, kā arī papildināts ar speciālu regulējumu, ja iznomātājs vienpusēji vēlas izbeigt līgumu.

Līguma komentāros akcentēts:

 • kādos gadījumos līgumu var slēgt,
 • ko uzskata par lauksaimniecisko darbību;
 • uz kādu minimālo termiņu līgums ir slēdzams.
 • kāds ir pašvaldības uzdevums saistībā ar šādiem līgumiem;
 • kā līguma slēdzējiem ir jāinformē pašvaldība par šāda līguma noslēgšanu;
  • kādu iespēju dod šāda līguma reģistrācija zemes nomas līgumu reģistrā;
  • kāpēc būtiski ievērot Ministru kabineta noteikumus par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi.

Savukārt līguma paraugs par kopīpašuma reālo sadali paredzēts divām vai vairākām personām, kurām pieder domājamā daļa un vēlas pārtraukt kopīpašumu. Piemēram, līguma paraugā ir iestrādāti īpašie noteikumi, kas veidoti saskaņā ar Civillikuma pantiem un paredz pievienot grafiskus attēlus par ceļa servitūtiem.

Tāpat arī autori aktualizējuši šādu līgumu paraugus:

 • 8.7. «Glabājuma līgums»;
 • 8.9. «Pieteikums par administratīvā akta atcelšanu»;
 • 8.11. «Konsultācijas līgums»;
 • 8.12. «Ziedojuma līgums».