«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri iekļāvuši jaunu līguma paraugu «Terminētais dzīvojamās mājas īres līgums», jo šajā sezonā aktuāla ir nekustamā īpašuma (dzīvojamo māju, vasarnīcu) izīrēšana uz kādu noteiktu laiku – uz dažām nedēļām vai mēnešiem. Terminētais dzīvojamās mājas īres līgums ir paredzēts tieši šādam mērķim. Vienlaicīgi komentārā norādīts, kuri līguma punkti iekļaujami līgumā, ja līguma termiņš ir garāks par vienu mēnesi. Līguma paraugu veido līguma priekšmets, īres maksa un citi maksājumi, izīrētāja tiesības un pienākumi, īrnieka tiesības un pienākumi, līguma darbības laiks, force majeure un citi noteikumi.

2015. gada 9. jūlijā stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kā arī stājās spēkā Ārpustiesas strīdu risinātāju likums. Atbilstoši jaunajiem grozījumiem ir izmaiņas šādos līgumu paraugos:

  • 4.3.2. «Zemesgabala pirkuma līgums»;
  • 4.3.3. «Nekustamā īpašuma pirkuma līgums»;
  • 4.3.4. «Dzīvokļa pirkuma līgums»;
  • 4.3.5. «Nekustamā īpašuma draudzības pirkuma līgums»;
  • 4.6. «Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums»;
  • 8.11. «Konsultācijas līgums».