Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri apjomīgi papildinājuši un atbilstoši aktualizējuši šādas rokasgrāmatas nodaļas – 2. nodaļu «Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi», 4. nodaļu  «Ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītie līgumi», 5. nodaļu «Finanšu līgumi» un 6. nodaļu  «Darba līgums, uzņēmuma līgums, līgums par pakalpojuma sniegšanu un patapinājuma līgums».

2. nodaļā «Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi» un 5. nodaļā «Finanšu līgumi» plaši aktualizēta informācija atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, īpaši eiro likmēm, piemēram, par sabiedrības minimālo pamatkapitālu, par zvērināta revidenta pārbaudi atbilstoši Gada pārskatu likumam. Nepieciešamās izmaiņas veiktas arī līgumu paraugos, piemēram, par sabiedrības pamatkapitālu, par sabiedrības pamatkapitālu, kas ir sadalīts, par viena daļas nominālvērtību, par sabiedrības dibināšanas izdevumu pieļaujamo apmēru. Savukārt 5. nodaļas līgumu paraugos par komercķīlu nodrošināto prasījumu maksimālo summu, parāda pamatsummu, līgumsodu, kopējo ar ķīlu nodrošināto summu, par kopējo prasījumu cedentam pret parādnieku, par prasījumu cesiju, ko cesionārs maksā cedentam.
4. nodaļā  «Ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītie līgumi» ievietots jauns līguma paraugs «Kustamas mantas nomas līgums», kuru veido deviņas daļas. Šī līguma komentāros ir akcentēts:

  • Kāda ir līgumā izmantotā terminoloģija?
  • Kāda ir alternatīva, ja kustamās mantas atdošanas brīdī tās stāvoklis ir pasliktinājies?
  • Kāpēc ir būtisks kustamās mantas nomas līguma pielikums?
  • Kāpēc jau sākotnēji jāparedz kustamās mantas vērtība?

6. nodaļa «Darba līgums, uzņēmuma līgums, līgums par pakalpojuma sniegšanu un patapinājuma līgums» papildināta ar jaunu paraugu «Darbinieka uzteikums». Iepazīstoties ar komentāriem par šo paraugu, uzzināsiet:

  • Kas darbiniekam jāietver uzteikumā?
  • Kādi ir darbinieka uzteikuma veidi?
  • Kad var izbeigt darba līgumu pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās?
  • Kas nosaka darbinieka tiesības atsaukt uzsaukumu?