Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri papildinājuši un atbilstoši aktualizējuši 6. un 7. nodaļu.

Rokasgrāmatas 6. nodaļā «Darba līgums, uzņēmuma līgums, līgums par pakalpojuma sniegšanu un patapinājuma līgums» aktualizētajā un papildinātajā informācijā iespējams iegūt atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Vai līgumos vispirms ir jānorāda darba ņēmēja vai darba devēja dati un rekvizīti?
 • Kā rīkoties darba devējam, ja pretendentam darba veikšanai nepieciešamas īpašas zināšanas un prasmes?
 • Kad pretendentam ir jāsedz izdevumi par veselības pārbaudi?
 • Kādi ir nosacījumi par prēmiju, piemaksu un citu materiālu palīdzību izmaksu?
 • Kā darba devējs atlīdzina nekonkurēšanas pienākuma ievērošanu?
 • Kādi riska aspekti jāņem vērā, ja pakalpojumu sniegšanas līgumā nav noteikts atlīdzības termiņš?
 • Vai autoratlīdzībā ir jāiekļauj jebkādi nodokļi un nodevas?

6. nodaļā aktualizēti un papildināti šādu līgumu paraugi: «Darba līgums», «Uzņēmuma līgums par pakalpojuma sniegšanu», «Līgums par pakalpojuma sniegšanu», «Līgums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu», «Patapinājuma līgums», «Autora līgums», «Darbinieku pārejas līgums», «Darba līgums (akorda alga)».

Savukārt rokasgrāmatas 7. nodaļa «Strīdu risināšana» ir papildināta ar jaunu paraugu – «Vienošanās par strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā».  Autoru komentāros un līguma paraugā būs atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kad ir jānoslēdz vienošanās par strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā?
 • Kas var noslēgt šādu vienošanos?
 • Kādā formātā šāda vienošanās ir jānoslēdz?
 • Vai personas, kas noslēgušas šādu vienošanos, drīkst no tās atteikties?
 • Cik ilgi vienošanās ir spēkā?
 • Kā nodrošināt strīda izskatīšanas objektivitāti?
 • Kurus riska faktorus būtiski ņemt vērā, apsverot iespēju šādu vienošanos noslēgt?