Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri atbilstoši grozījumiem Civillikumā, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, aktualizējuši līgumu paraugus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, piemēram, telpu nomas līgums, zemesgabala nomas līgums, telpu apakšnomas līgums, un sagatavojuši jaunu līgumu paraugus un komentārus par tiem:

  • 4.11. «Izlīgums» – par izlikšanu no dzīvojamām telpām, komunālo pakalpojumu, apsaimniekošanas maksas un atlīdzības par telpu lietošanas piedziņu, pamatojoties uz likumu «Par dzīvojamo telpu īri». Sagatavotais paraugs ir paredzēts iesniegšanai tiesā, kad pušu starpā jau ir uzsākta lieta, bet tās ir panākušas vienošanos par strīda atrisināšanu. Izlīguma satura pamatnostādnes nosaka likums.
  • 4.12. «Nekustamā īpašuma maiņas līgums» – divu personu apsolījums dot vienai priekšmetu pret otru. Šajā paraugā par priekšmetu ir izvēlēts nekustamais īpašums, bet, ievērojot sniegtos padomus, viegli izveidot līgumu ar piemērotiem nosacījumiem. Līguma paraugā akcentētas šādas daļas – līguma priekšmets, pušu apliecinājumi un garantijas; nekustamo īpašumu vērtība; līguma nostiprināšana zemesgrāmatā; nekustamo īpašumu pārņemšanas kārtība; pušu atbildība; līguma spēkā stāšanās un darbības laiks.