Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga&Partneri veikuši 2. nodaļas «Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi» 2.2. apakšnodaļas «Akciju sabiedrība (AS)» pamatteksta aktualizāciju par akcionāru sapulcēm un akciju sabiedrību dibināšanu, nodrošinot atbilstošu dibināšanas līguma paraugu, dibināšanas lēmuma paraugu un dalībnieka iesniegumu būt par valdes locekli paraugu.

4. nodaļā «Ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītie līgumi» ir iekļauta vienošanās pie telpu nomas līguma parauga un komentārs par to, kā rīkoties, kad tiek pagarināts nomas līguma termiņš vai tiek paaugstināta nomas maksa un tiek iekļauts punkts par to, ka ir nepieciešams samaksāt nodrošinājuma summas starpību.

6. nodaļā «Darba līgums, uzņēmuma līgums, līgums par pakalpojuma sniegšanu un patapinājuma līgums» ir iekļauta vienošanās pie darba līguma parauga un komentārs par to. Šis paraugs ir būtisks tagad, ja darbiniekam maksājamā darba alga ir noteikta latos, bet atbilstoši Latvijas Republikas uzņemšanai eirozonā ar 2014. gada 1. janvāri ir nepieciešams noslēgt vienošanos, lai turpmāk darba algu varētu izmaksāt eiro.

Uzklausot rokasgrāmatas lietotāju ierosinājumu, 8. nodaļā «Dažādi līgumi» ir ievietots jauna līguma paraugs – 8.12. «Ziedojuma līgums» –, kas īpaši aktuāls var būt tieši gada nogalē. Komentārā par to ir norādīts, kādiem likumiem un normatīvajiem nosacījumiem atbilst ziedojuma līgums, kā arī īpaši akcentēti divi aspekti, kuriem šim darījumam – ziedojumam – ir jāatbilst.