Rokasgrāmatas autori ZAB Tamberga&Partneri papildinājuši un aktualizējuši rokasgrāmatas 2. nodaļu «Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi» un 4. nodaļu «Ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītie līgumi»:

  • 2.1.1. «Sabiedrības ar ierobežotu atbildību vispārējs apskats»;
  • 2.1.2. «Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšana» (īpaši par pieteikumā pievienojamiem dokumentiem un pamatkapitālu, t.sk. arī «Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dibināšanai nepieciešamo dokumentu paraugi» – dibināšanas līgums, dibināšanas lēmums, statūti, iesniegumi dalībniekam);
  • 2.3. «Komercreģistrā ierakstāmo izmaiņu vispārējs apskats»;
  • 4.10. «Brīdinājums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu» – dokumenta paraugs un komentārs par to.

Ieskats materiālā:

Dalībnieku un akcionāru sapulču protokolēšana

Saskaņā ar Komerclikumu AS akcionāru sapulci sasauc ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās sapulces. Ja AS ir uzrādītāja akcijas, tad paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludina, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» un vēl vismaz vienā laikrakstā. Ja AS ir arī vai tikai vārda akcijas, tad paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludina, nosūtot to rakstveidā AS akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem. Ja akcionāru sapulcē paredzēts grozīt sabiedrības statūtus, paziņojumam, kuru nosūta akcionāriem, pievieno lēmuma projektu par grozījumiem sabiedrības statūtos, norādot, kurus statūtu punktus ierosināts atzīt par spēku zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju. Ja vien AS statūtos nav noteikta pārstāvības norma, AS akcionāru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla. Ņemot vērā minēto, zināmas problēmas var rasties gadījumos, kad AS statūtos ir noteikta pārstāvības norma, bet nav paredzēta atkārtotu akcionāru sapulču noturēšanas kārtība un lemttiesība. Par SIA Komerclikums nosaka: ja SIA dalībnieku sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav noteikta kvoruma, tad atkārtota dalībnieku sapulce par to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita. Turpretī AS saskaņā ar Komerclikumu, ja statūtos ir noteikta pārstāvības norma, bet nav paredzēta atkārtotu sapulču noturēšanas kārtība, tad neatkarīgi no tā kā pirmā, tā atkārtotā akcionāru sapulce būs lemttiesīga tikai, ja tajā būs pārstāvēts statūtos noteiktais kvorums. [..]