Rokasgrāmatas autori ZAB Tamberga&Partneri jaunākajos papildinājumos 2. nodaļu «Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi» papildinājuši ar 2.21. «Vienošanās ar valdes locekli bez atlīdzības».

4. nodaļā «Ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītie līgumi» piedāvā jaunu līguma paraugu – 4.6. «Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums», kas paredzēts slēgšanai starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un pārvaldnieku. Savukārt komentārā par šo līgumu akcentē, ka īpaši uzmanība jāpievērš Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam. Līguma paraugā ir uzskaitītas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, savukārt pārējās ir brīvi jānosaka līgumā, vienojoties dzīvokļa īpašuma īpašniekam un pārvaldniekam.

Tāpat arī 7. nodaļā «Strīdu risināšana» autori ir aktualizējuši 7.5. «Strīdu izšķiršana tiesā» – 7.5.1. «Strīdu pakļautība un piekritība», 7.5.2. «Tiesāšanās izdevumi», 7.5.3. «Prasība celšana».

Ieskats materiālā:

7.5.1. Strīdu pakļautība un piekritība

Likums nosaka, ka visi civiltiesiskie strīdi ir pakļauti tiesai, ja vien likumā nav noteikts citādi, tomēr tas neliedz pusēm atrisināt strīdu savā starpā, bez tiesas palīdzības, vai arī vērsties šķīrējtiesā. Lielākajai daļai tiesai pakļauto strīdu pirmā instance ir rajona (pilsētas) tiesa. Pieteikumiem par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pirmā instance ir rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa. Likumā noteiktos gadījumos arī apgabaltiesa var būt par pirmo instanci strīda izšķiršanai, un tās ir:

  1. lietas, kurās ir strīds par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, izņemot laulāto mantas dalīšanu;
  2. lietas, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 000 latu;
  3. lietas par patenttiesību, preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību;
  4. lietas par kredītiestāžu maksātnespēju un likvidāciju.