Rokasgrāmatas autori Tamberga&Partneri papildinājuši «Līgumu rokasgrāmatu» ar diviem jauniem līgumu paraugiem un to komentāriem, skaidrojot minēto līgumu specifiku un konkrētos paraugus:

  • 4.3.5. «Draudzības pirkuma līgums»;
  • 8.11. «Konsultācijas līgums».

Ieskats materiālā:

Līgums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā – konsultāciju līgums) pēc būtības ir uzņēmuma līgums, tāpēc tam ir jāatbilst Latvijas Republikas Civillikumā uzņēmuma līgumiem izvirzītajām prasībām. Ar konsultāciju līgumu viena puse apņemas otrai sniegt līgumā noteiktās konsultācijas, savukārt otra – samaksāt par sniegtajām konsultācijām norunāto samaksu.

Slēdzot konsultāciju līgumu, lai novērstu vēlākas pušu nesaskaņas, ir nepieciešams tam kā pielikumu pievienot sniedzamo konsultāciju specifikāciju, kurā norāda konsultāciju veidus, nosaukumus un konkrētus, detalizētus aprakstus. Pusēm arī jāvienojas par to izdevumu atlīdzināšanu, kas radušies, sniedzot konsultācijas. Puses var vienoties, ka šādi izdevumi jau ir iekļauti samaksā par konsultāciju sniegšanu. Ja puses nevienojas par šādu kārtību, pasūtītājam atsevišķi ir jāatlīdzina izpildītājam visas radušās izmaksas.