Rokasgrāmatas autori ZAB Tamberga&Partneri ir papildinājuši 8. nodaļu «Dažādi līgumi» ar jaunu līguma paraugu – 8.10. «Konfidencialitātes līgums» –, kuru veido deviņas daļas, piemēram, «Definīcijas», «Līguma priekšmets», «Pušu tiesības un pienākumi», «Tiesības uz konfidenciālo informāciju», «Nepārvarama vara». Šim līgumam ir pievienots arī komentārs par līguma izmantošanu, par personām, kuras jāuzskaita līgumā, kā arī par citām normām, kas jāparedz līgumā.  Savukārt rokasgrāmatas 3. nodaļu «Būvniecības process un līgumi» autori papildinājuši ar jaunu līguma paraugu – 3.4.3. «Līgums par būvdarbu veikšanu» –, kuru veido 13 daļas, piemēram, «Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība», «Būvdarbu ikmēneša nodošana–pieņemšana», «Būvdarbu galīgā nodošana–pieņemšana», «Pušu mantiskā atbildība».

Tāpat rokasgrāmatā aktualizētas 3. nodaļas «Būvniecības process un līgumi» šādas apakšnodaļas:

  • 3.1. «Ievads»;
  • 3.3. «Galvenās būvniecības procesa sastāvdaļas» – «Būvniecības ierosināšana», «Būvprojektēšana», «Būvatļauja», «Būvdarbu veikšana», «Būvdarbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā».

Ieskats materiālā:

Komentārs konfidencialitātes līgumam

[..] Ja iespējams, līgumā uzskaita tās personas, kurām būs pieejama konfidenciālā informācija un uz kurām līgums attieksies. Ja šo personu loks nav zināms, tad līgumā var norādīt, ka pusei, kura apņēmusies neizpaust konfidenciālo informāciju, ir pienākums nodrošināt, ka to neizpauž neviena no šīs puses pakļautībā esošajām personām. Tāpat ieteicams līgumā noteikt, ka puse atbild par konfidenciālās informācijas noplūdi, kas notikusi puses rupjas neuzmanības dēļ. Puses var vienoties par to, ka puse, kura apņēmusies neizpaust konfidenciālo informāciju, noslēdz konfidencialitātes līgumu arī ar saviem darbiniekiem un sadarbības partneriem, kuri, iespējams, varētu saskarties ar šo informāciju. [..]