Rokasgrāmatas autori ZAB Tamberga&Partneri papildinājuši rokasgrāmatu ar jaunu līgumu un tā komentāriem – 4.4.3. «Telpu apakšnomas līgums».

Tāpat arī aktualizētas šādas nodaļas un apakšnodaļas:

  • 2.1. «Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)»;
  • 2.2. «Akciju sabiedrība»;
  • 2.9.1. «Izmaiņas informācijā par SIA valdes locekļiem, SIA valdes sastāva izmaiņu, valdes locekļu pārstāvības tiesību pagarināšanas, valdes locekļu pārstāvības tiesību izmaiņu vispārējs apskats»;
  • 2.9.3. «Izmaiņas informācijā par AS valdes locekļiem, AS valdes sastāva izmaiņu, valdes locekļu pārstāvības tiesību pagarināšanas, valdes locekļu pārstāvības tiesību izmaiņu vispārējs apskats»;
  • 2.11.1. «Kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņas vispārējs raksturs».

Ieskats materiālā:

Apakšnomas līgums ir vienošanās, ar kuru persona, kurai lieta nodota lietošanā, nodod minēto lietu vai tās daļu par maksu lietošanā tālāk trešajai personai.

Telpu apakšnomas līguma paraugā persona, kas nodevusi telpas lietošanā nomniekam, tiek saukta par «īpašnieku», bet nomnieks, kurš saņēmis telpas lietošanā no īpašnieka un nodevis tās tālāk lietošanā apakšnomniekam, tiek saukts par «iznomātāju». Minētie termini šādā nozīmē lietoti arī šajos komentāros.

Telpu apakšnomas līguma paraugs sagatavots iznomātāja interesēs, tādēļ, izmantojot līguma paraugu, lūgums ņemt vērā šo apstākli.

Iznomātājs ir tiesīgs nodot telpas apakšnomā, ja šāda tiesība ir tieši noteikta nomas līgumā, kas noslēgts starp īpašnieku un iznomātāju (turpmāk – sākotnējais nomas līgums). Ja šādas iznomātāja tiesības nav atrunātas sākotnējā nomas līgumā, tad iznomātājam ir jāsaņem īpašnieka rakstveida piekrišana nodot telpas apakšnomā trešajai personai. Lai apakšnomas līguma darbība netiktu apdraudēta, jebkurā gadījumā ir ieteicams uz apakšnomas līguma noformēt īpašnieka saskaņojuma atzīmi, kuru paraksta īpašnieks. Saskaņojuma atzīme ietverta arī telpu apakšnomas līguma paraugā.

Noslēdzot apakšnomas līgumu, sākotnējais nomas līgums, kas noslēgts starp īpašnieku un iznomātāju, paliek spēkā, un katrs līgums pastāv pilnīgi patstāvīgi. Īpašnieka un iznomātāja tiesiskās attiecības paliek nemainīgas, īpašnieks joprojām ir tiesīgs prasīt no iznomātāja sākotnējā nomas līguma izpildi, un iznomātājam ir pienākums to pildīt.