Ieguldījuma īpašumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, nemateriālie aktīvi, pamatlīdzekļi – atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām!

Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess jaunākajos papildinājumos ietvēris aktualitātes par atsevišķiem jautājumiem, kas mainās šajā pārskata gadā:

  • ieguldījuma īpašumi – uzrāda tikai sabiedrības saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pārējās sabiedrības ieguldījuma īpašumus pārklasificē uz pamatlīdzekļiem un turpina uzrādīt un novērtēt atbilstoši pamatlīdzekļu uzskaites politikai;
  • pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi – uzrāda tikai sabiedrības saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pārējās sabiedrības pārklasificē vai nu uz krājumiem, vai uz pamatlīdzekļiem;
  • nemateriālie aktīvi – papildināts ar likumā sniegtajām definīcijām un skaidrojumiem, likumā ir paskaidrotas pētniecības un attīstības izmaksas, to uzrādīšana pārskatos – pētniecības izmaksas noraksta izmaksās, savukārt attīstības izmaksas drīkst kapitalizēt, svarīgi ir atcerēties peļņas sadales ierobežojumus gadījumos, ja ir kapitalizētas attīstības izmaksas;
  • pamatlīdzekļi – sadaļa ir papildināta galvenokārt ar atsaucēm uz jaunajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar izvilkumiem no tiem, būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu uzrādīšanu gada pārskatā.

Tā kā, sākot ar šo gadu, kapitālsabiedrības vairāk piemēros Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, tad katrā aktualizētajā un papildinātajās nodaļā sniegta salīdzinošā informācija no Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS un SGS).

Plašāk skatiet šādās nodaļās, kas papildinātas atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un MK noteikumu Nr. 775 prasībām:

  • 5.6. «Ieguldījuma īpašumi»;
  • 5.7. «Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite»;
  • 5.14. «Nemateriālo aktīvu atzīšana»;
  • 5.15. «Pamatlīdzekļi»;
  • 5.16. «Krājumi».

Savukārt nākamajos papildinājumos rokasgrāmatas autors plāno aktualizēt informāciju par uzkrājumiem, uzkrātajām saistībām un  ilgtermiņa līgumiem, apkopot izmaiņas gada pārskatu sagatavošanā, noformēšanā un apstiprināšanā, kā arī piedāvāt dažādus gada pārskatu paraugus.