Ilggadējais «Grāmatvedības rokasgrāmatas» autors – grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimessjaunākajos papildinājumos piedāvā šādas aktualizētas nodaļas:

  • 2.1.  «Gada pārskata sastāvdaļas» – bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, finanšu pārskatu pielikums, vadības ziņojums;
  • 2.2. «Finanšu pārskatu sagatavošanas mērķi» – mērķi, atvieglojumi gada pārskata sagatavošanā;
  • 2.3. «Finanšu pārskatu sagatavošanas vispārējie principi» – uzņēmuma darbības turpināšanas princips, uzkrāšanas princips, piesardzības princips, konsekvences princips, būtiskuma princips;
  • 2.4. «Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi» – finanšu pārskata periods, administratīvās prasības finanšu pārskatam, grāmatvedības aplēšu veikšana, atzīšanas uzskaites un novērtēšanas principi, apgrozāmie līdzekļi, pašu kapitāls, saistības;
  • 3.3. «Notikumi pēc bilances dienas» – koriģējoši un nekoriģējoši notikumi, ilustratīvi piemēri abiem notikumu veidiem, dividendes.

Grant Thornton Rimess: «2014. gads tūlīt būs aizvadīts, un grāmatvežiem priekšā liels darbs, lai apkopotu rezultātus un sagatavotu tiešām kvalitatīvu, skatāmu, lietotājiem saprotamu gada pārskatu. Šis ar pirmais gads, kad pārskats tiks sagatavots eiro valūtā un tas var kalpot kā motivējošs apstāklis vēlreiz mums katram padomāt par savu pārskatu, jo gada pārskats ir vienīgā atskaite, kas ir publiski pieejama un  daudz izsaka gan par uzņēmumu, gan arī par tā sagatavotāju. Šo sūtījumu esam sagatavojuši, lai Jums vēlreiz atsvaidzinātu zināmas, bet varbūt piemirstas lietas un rosinātu padomāt par gada noslēgšanas darba jēgu.

Tā kā rokasgrāmata iznāk jau kopš 2005. gada, ir saprotams, ka kaut arī grāmatvedības uzskaites principi nav mainījušies, daudzas sadaļas ir nepieciešams pārskatīt. Tāpat turpināsim salīdzināt mūsu gada pārskatu likumu ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kā arī operatīvi iekļausim gada laikā pieņemtās izmaiņas grāmatvedības uzskaitē.

Mēs būsim priecīgi saņemt no lasītājiem ieteikumus, kādi grāmatvedības uzskaites jautājumi nav saprotami un būtu apskatāmi mūsu kopīgajā rokasgrāmatā.»