Ilggadējais «Grāmatvedības rokasgrāmatas» autors – grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimessjaunākajos papildinājumos piedāvā šādas aktuālas tēmas:

 • dividendes un ārkārtas dividendes;
 • noma.

No šī gada 1. jūlija spēkā ir Komerclikuma normas par ārkārtas dividenžu aprēķināšanu, līdz ar to daudz izmaiņu ir arī citos normatīvajos aktos.

Dividendes ir izmaksas, ko uzņēmums izmaksā saviem dalībniekiem (akcionāriem).

Ārkārtas dividendes ir dividendes, kas noteiktas un aprēķinātas no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām.

Jaunajā 5.22. apakšnodaļā «Dividendes un ārkārtas dividendes» uzzināsiet detalizētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir dividendes un ārkārtas dividendes?
 • Kādi ir nosacījumi dividenžu izmaksai?
 • Kad nedrīkst aprēķināt un izmaksāt dividendes?
 • Kas nosaka dividenžu aprēķināšanas biežumu?
 • Kā izmaksājamas dividendes?
 • Kādi ierobežojumi un nosacījumi jāņem vērā, aprēķinot ārkārtas dividendes?
 • Kā finanšu pārskatā jāatspoguļo ārkārtas dividendes?
 • Kā praksē ērtāk aprēķināt dividendes?
 • Kāds ir vadības ziņojums, ja ir aprēķinātas ārkārtas dividendes?
 • Kā un kad mātes sabiedrībā uzrāda saņemamās dividendes?

Tāpat jaunajā apakšnodaļā arī iespējams iepazīties ar šādiem piemēriem:

 • dividenžu uzskaite;
 • ārkārtas dividenžu uzrādīšana grāmatvedībā;
 • aprēķini, ja sabiedrībai gada beigās ir peļņa;
 • aprēķini, ja sabiedrībai gada beigās peļņa ir mazāka par aprēķinātajām ārkārtas dividendēm.

Savukārt 5.4. apakšnodaļā aktualizēta un plaši papildināta tēma «Noma».

Noma ir līgumattiecību veids, kurā viena puse (nomnieks) nodod otrai pusei (iznomātājam) tiesības par nomas maksājumiem lietot aktīvu, bet nedod īpašumtiesības. Respektīvi, noma ir veids, kā iegūt lietošanā ilgtermiņa aktīvu, piemēram, mašīnu bez tūlītējas pirkšanas.

Plašāk par šādiem jautājumiem:

 • nomas klasifikācija
  • nomas sākums;
  • nomas termiņš;
  • finanšu noma un operatīvā noma (paskaidrots ar piemēru);
  • zemes un ēku noma;
 • finanšu nomas uzskaite nomnieka finanšu pārskatos
  • sākotnējā atzīšana;
  • piemērs nākotnes minimālo nomas maksājumu pašreizējās vērtības aprēķinam;
  • nomas maksas sadalīšana;
  • finanšu izmaksu (procentu) aprēķināšana un attiecināšana;
  • avansā veiktie nomas maksājumi;
  • piemērs finanšu izmaksu aprēķinam, ja maksājumi tiek veikti nomas perioda sākumā;
  • finanšu nomas atspoguļošana nomnieka finanšu pārskatā;
  • finanšu pārskatu pielikumā uzrādāmā informācija;
 • finanšu nomas uzskaite iznomātāja finanšu pārskatā;
  • piemērs pārdošanas ienākumu atzīšanai;
 • operatīvā noma:
  • piemērs nomas stimulu uzskaitei;
  • piemērs operatīvās nomas uzskaitei finanšu pārskatos.