Grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmuma Grant Thornton Rimess speciālisti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus «Grāmatvedības rokasgrāmatai».

Grāmatvedībā kļūdas var būt atklātas pat pēc gada vai vēlāk. Kļūdas var būt dažādas – gan matemātiskas, gan nepareiza faktu skaidrošana, gan neuzmanības un cita veida kļūdas. Tad grāmatvedim ir jāsaprot, kā kļūda ietekmēja uzņēmuma nodokļus un finanšu rādītājus kopumā. Šajos papildinājumos autori ar konkrētiem piemēriem izskaidros, kā pareizi labot dažādas kļūdas.

3.1. apakšnodaļā «Izmaiņas grāmatvedības politikā un grāmatvedības aplēsēs»:

 • skaidrots, kādos gadījumos var mainīt grāmatvedības politiku un kādas situācijas neuzskata par grāmatvedības politikas maiņu;
 • aprakstīts, kādu informāciju ir jāsniedz finanšu pārskata pielikumā, ja sabiedrība brīvprātīgi izvēlas mainīt grāmatvedības politiku vai maina politiku, jo bijušas izmaiņas normatīvajā regulējumā;
 • uzskaitīts, kādos gadījumos maina grāmatvedības aplēses;
 • ar piemēriem ir skaidrots, ar ko atšķiras grāmatvedības politikas maiņa no grāmatvedības aplēses maiņas, no kura brīža grāmatvedības izmaiņas tiek attiecinātas uz darījumiem, kurā periodā (peļņas vai zaudējumu aprēķinā) iekļauj vērtības korekcijas;
 • aprakstīts piemērs grāmatvedības politikas maiņai.

3.2. apakšnodaļā «Kļūdas iepriekšējos finanšu pārskatos»:

 • apraksta atšķirīgu pieeju būtisku un nebūtisku kļūdu labošanai;
 • skaidro, kas rada būtiskas kļūdas un pieejas būtisko kļūdu labojumu atspoguļošanai aprēķinos un pārskatos;
 • doti piemēri, kas var izraisīt būtiskas kļūdas;
 • uzskaitīts, kādus skaidrojumus ir jāsniedz finanšu pārskatu pielikumā par kļūdu labojumiem;
 • doti piemēri kļūdu labošanai.

Katrā uzņēmumā tiek izmantotas automašīnas. Grāmatvedim ir jāzina, kā pareizi noformēt dokumentus par automašīnu iegādi, to uzturēšanu, remonta izmaksām un degvielas iegādes izmaksām, kādus nodokļus, kad un kādā apmērā ir jāmaksā. Šajos papildinājumos autori aktualizē minēto tēmu saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos.

5.23. apakšnodaļā «Transportlīdzekļi un to izmantošanas izmaksu uzskaite uzņēmumā»:

 • skaidro, kādos gadījumos uzņēmumam par transportlīdzekli nav jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN) un kad tas ir jāmaksā;
 • aprakstīta dokumentu noformēšana, lai pamatotu, ka konkrētie braucieni tiek izmantoti saimnieciskās darbības vajadzībām, piemēram, noformējot ceļazīmes vai maršruta lapas;
 • norādīta informācija, kas jāapraksta grāmatvedības organizācijas dokumentos par iekšējo attaisnojuma dokumentu un reģistru noformēšanu;
 • aplūkots piemērs par degvielas izlietojumu transportlīdzekļiem, par kuriem tiek maksāts UVTN;
 • aktualizēta informācija par PVN priekšnodokļa atskaitīšanu no rēķinos uzrādītās PVN summas par automašīnas iegādi, uzturēšanu, remontu un šīs automašīnas degvielas iegādi.