«Grāmatvedības rokasgrāmatā» ir papildināta 10. nodaļa «Latvijas grāmatvedības standartu (LGS) salīdzinājums ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS)» ar jaunu 10.2. apakšnodaļu «Ieņēmumi – LGS Nr.6 un SGS Nr.18».

Rokasgrāmatas autori – grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums SIA Grant Thornton Rimess – šajos papildinājumos 10.2. apakšnodaļā izskata un salīdzina ieņēmumu uzskaiti grāmatvedībā. Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 6 «Ieņēmumi» nosaka kārtību, kādā atzīst ieņēmumus no preču pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, kā arī no uzņēmumu aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentu, autoratlīdzību un dividenžu ieņēmumus. Standarts attiecas uz atbilstoši likumam «Par uzņēmumu gada pārskatiem» sagatavotu atsevišķa uzņēmuma finanšu pārskatu un atbilstoši likumam «Par konsolidētajiem gada pārskatiem» sagatavotu konsolidēto finanšu pārskatu.