Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autore Ilga Robežniece, dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte – vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā un 14 gadu pieredze arhīva pārvaldībā, aktualizējusi apakšnodaļas par arhīvu jautājumiem no šīsdienas redzespunkta:

  • 5.1. «Arhīvu likuma tiesiskais regulējums» – par likuma darbības vides raksturojumu un risinājumiem dokumentu un arhīvu pārvaldībā;
  • 5.2. «Arhīvu likuma analīze» – par Arhīvu likuma ietvaru un pamatnostādnēm;
  • 5.3. «Arhīvu likumā noteiktā kompetence».

Arhīvu likums stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī. Likums paredzēja, ka līdz 2010. gada nogalei bija jāveic Latvijas arhīvu sistēmas reorganizācija, kuras rezultātā 2011. gada 1. janvārī tika izveidots Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA). Atskatoties uz izvirzītajiem mērķiem un izvērtējot sasniegto, autore akcentē procesus, kurus izdevās sakārtot, pateicoties likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atzīst to, kas diemžēl nav ticis atbilstoši īstenots. Tā, piemēram, autore norāda, ka iepriekš noteiktie dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumi normatīvajā regulējumā raduši daļēju risinājumu. Tāpat arī autore atzīst, ka arhīvu jomas eksperti norādīja uz sekām, ja koncepcijā piedāvātie dokumentu pārvaldes un arhīvu darba risinājumi netiks ieviesti, – ņemot vērā riskus, kuri var nozīmīgi ietekmēt dokumentu un arhīvu pārvaldību, minētie jautājumi jārisina nekavējoties.

Savukārt autore Karīna Platā, Darba likuma piemērošanas jautājumu un personāla dokumentu pārvaldības eksperte, ir aktualizējusi un papildinājusi:

  • 6.2. «Ieskats normatīvajos aktos, kas regulē personāla dokumentu pārvaldību. Izmantoto normatīvo aktu saraksts»;
  • 7.3.3. «Darba koplīgumā atspoguļojamie nosacījumi atbilstoši Darba likuma prasībām»;
  • 7.3.7. «Informācija par darbinieku vai personas kartīte»;
  • 9. nodaļas «Personāla dokumentu pārvaldība darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšanas procesā» ievaddaļu.