Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos publicēts autores Ilgas Robežnieces materiāla «Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi» turpinājums par:

  • lietu nomenklatūru;
  • institūcijas arhīva pārvaldību;
  • dokumentu aprakstīšanu;
  • dokumentu iznīcināšanas kārtību;
  • institūcijas arhīvu un dokumentu uzskaiti arhīvā;
  • dokumentu nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā;
  • dokumentu sagatavošanu nodošanai valsts glabāšanā.


Savukārt autore Karīna Platā ir aktualizējusi un papildinājusi šādas apakšnodaļas:

  • 7.3.1. «Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti»;
  • 7.3.2. «Darba līgums – darbinieka un darba devēja vienošanās»;
  • 7.3.8. «Darbinieka iesniegums par pieņemšanu darbā».

Tāpat arī, uzklausot rokasgrāmatas lietotāju ierosinājumu, 12.nodaļā ievietota Arhīvu likuma jaunākā redakcija.
Ieskats materiālā:

Darbinieka iesniegums par pieņemšanu darbā

[..] Tomēr jāatzīst, ka iesniegums par pieņemšanu darbā bieži ir pamatots ar uzņēmumā noteikto dokumentu aprites kārtību, t.i., uz iesnieguma tiek veikti saskaņojumi un nepieciešamās atzīmes darba līguma noformēšanai, piemēram, darba devējs vai atbildīgais par atalgojumu sistēmu norāda darba samaksas lielumu, ko iekļauj darba līgumā. Šādu kārtību nereti nosaka uzņēmumos, kuriem ir attālinātas struktūrvienības, bet personāla dokumentu noformēšana notiek centralizēti.