Rokasgrāmatas 5. nodaļa ir papildināta ar autores Ilgas Robežnieces materiālu – 5.7. «Dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvā regulējuma aktualitātes», kurā akcentēta vēsturiskās situācijas izveide, izmaiņas un dokumentu pārvaldība, ņemot vērā Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumus «Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi». Materiāla turpinājums tiks publicēts nākamajos papildinājumos.

Savukārt autore Karīna Platā ir papildinājusi un aktualizējusi 6. nodaļas «Ievads personāla dokumentu pārvaldības jautājumos» un 7. nodaļas «Personāla dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību jomā» šādas apakšnodaļas:

  • 6.2. «Ieskats normatīvajos aktos, kas regulē personāla dokumentu pārvaldību. Izmantoto normatīvo aktu saraksts»;
  • 7.2.7. «Pretendentu informēšana par atlases rezultātiem».

Rokasgrāmatas 11. nodaļa «Lietišķā etiķete» ir papildināta ar 11.3.3. «Vizītkarte internetā», akcentējot vietņu satura, pārskatāmības, atjaunošanas un gramatikas nozīmi.

Ieskats materiālā:

Dokumentu pārvaldība

MK 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 «Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi» nosaka publisko dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtību institūcijās, kritērijus dokumentu glabāšanas termiņa noteikšanai, dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanas kārtību, kā arī tehniskās prasības dokumentu saglabāšanai institūciju arhīvos. Tajos ir skaidrota profesionālā terminoloģija, kura ir saskaņota ar ES valstīs lietoto. Lai gan tradicionāli terminoloģiju skaidro likumos, šajā gadījumā tā skaidrota arī MK noteikumos. Normatīvais regulējums attiecas uz visiem dokumentiem neatkarīgi no to informācijas nesēja.

Iepriekšējā perioda normatīvajā regulējumā darbu ar dokumentiem organizēja lietvedības gada ietvaros, taču pašlaik spēkā esošajā regulējumā tas ir saistīts ar dokumentu un arhīva pārvaldības periodu, kas var sakrist ar kalendāro gadu. Šajā periodā notiek dokumentu radīšana (izstrāde, noformēšana), saņemšana, reģistrēšana un izpildes kontrole. Gadījumos, kad institūcija savas darbības dokumentē, piemēram, ievēlēšanas periodā, mācību periodā u.c., tai ir tiesības noteikt citu dokumentu pārvaldības periodu. Dokumentu pārvaldības organizēšanai institūcija izveido dokumentu sistēmu, kas aptver visu dokumentu radīšanas procesu. Dokumentu sistēmas izveidē jāveic darbības, kas ietver institūcijas funkcijas, uzdevumu, struktūru un tās darbību reglamentējošo tiesību aktu un tajos iekļauto prasību identifikāciju un analīzi. Institūcijai jānodrošina arī izveidotās dokumentu sistēmas nepārtraukta uzturēšana un uzlabošana. [..]