Rokasgrāmatas autore Karīna Platā aktualizējusi un papildinājusi:

  • 7.3.1. «Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti»;
  • 7.3.2. «Darba līgums – darbinieka un darba devēja vienošanās»;
  • 7.3.3. «Darba līgumā atspoguļojamie nosacījumi atbilstoši Darba likuma prasībām»;
  • 7.5.1. «Darbinieka uzteikums»;
  • 7.5.2. «Darba devēja uzteikums»;
  • 7.5.3. «Pārbaudes sekas»;
  • 7.5.4. «Darba līguma uzteikums saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem».


Tāpat arī rokasgrāmatā 11.2. apakšnodaļa «Lietišķā etiķete rakstveida komunikācijā» ir papildināta ar 11.2.2. «Ielūgumi».

Ieskats materiālā:

Lai gan likuma vispārējo nosacījumu par darba līguma slēgšanas laiku var izprast samērā plaši, tomēr tas jāskata kontekstā ar 2010.gada 7.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.827 «Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli». To 8.punkts nosaka, ka darba devējs ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Tā kā darba devējs informāciju sniedz, pamatojoties uz noslēgta darba līguma pamata, tad jāsecina, ka darba līgumus slēdz ne vēlāk kā vienu dienu, pirms darbinieks uzsāk darbu. Taču minētie Ministru kabineta noteikumi izdoti uz likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu», likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un Mikrouzņēmuma nodokļa likuma pamata, bet ne uz Darba likuma pamata, līdz ar to likumā paredzētais nosacījums «pirms darba uzsākšanas» ir ar augstāku juridisko spēku un tā piemērošanas izpratne ir plašāka, t.i., darba līgumu var slēgt arī tajā dienā, kad darbinieks uzsāks veikt darbu, tikai tam jābūt pirms darba izpildes uzsākšanas. [..]

Laika periodā, kamēr darbinieks norīkots veikt darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā, viņam saistoši ir arī tā iekšējie normatīvie akti. Tomēr jāatzīmē, ka norāde darba līgumā ir tikai informatīva, bet darbiniekam jābūt iepazīstinātam ar konkrētajiem dokumentiem. Savukārt darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam jāvienojas, kādā veidā tas notiks: darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējs izsniegs visus norīkotajam darbiniekam saistošos dokumentus, ar kuriem iepazīstinās darba devējs, vai, norīkotajam darbiniekam ierodoties norīkotajā darba vietā, ar tiem iepazīstinās pats darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējs.