Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos iekļauti abu autoru – Karīnas Platās un Ritas Dindunes – komentāri. Autore Karīna Platā komentējusi Darba likuma 21. jūnija grozījumus (32. panta 2.1 daļa) par to, ka darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi. Vēl Karīna Platā komentējusi 37. panta «Nodarbinātības aizliegumi, ierobežojumi un atbildība» pirmo, otro, trešo un ceturto daļu.

Autore Rita Dindune papildinājusi komentārus šādiem Darba likuma 35. nodaļas «Atvaļinājumi» pantiem:

  • 149. panta «Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums» pirmo daļu;
  • 150. panta «Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība» pirmo un sesto daļu.

Savukārt 12. nodaļā «Citi materiāli» iekļauti Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21. jūnija grozījumi un likuma «Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā» 14. jūnija grozījumi.

Ieskats materiālā:

Komentē Rita Dindune

150. pants

(1) [..] Saskaņā ar Darba likuma 55.panta nosacījumu, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav konkretizēta ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība, tad vispārējā atvaļinājumu piešķiršanas kārtība jānosaka darba kārtības noteikumos. Šo jautājumu konkretizējot, jānosaka, kādā veidā darba devējs, konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, noteiks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķiršanas kārtību. Praksē ir gadījumi, kad iestādē ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmanto visi darbinieki vienā laikā (parasti pašvaldībās, izglītības iestādēs), citviet tiek izstrādāti darbinieku ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķiršanas grafiki, savukārt citās institūcijās, ņemot vērā ražošanas īpatnības vai darba specifiku, – vienojoties ar darbiniekiem. Atkarībā no tā, kādā kārtībā ir noteikta ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķiršana, darba kārtības noteikumos nosakāms, kā praktiski notiek atvaļinājuma piešķiršana: vai darbiniekam ir noteiktā periodā pirms atvaļinājuma sākuma jāiesniedz attiecīgajai institūcijas amatpersonai vai darbiniekam iesniegums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu vai arī, ja ikgadējais apmaksātais atvaļinājums katram darbiniekam pienākas saskaņā ar darba devēja izstrādāto grafiku, – ne vēlāk kā dienu pirms noteiktā atvaļinājuma sākuma tiek saņemts darba devēja rīkojums ar tanī norādīto atvaļinājuma laiku (ilgumu) un grāmatvedībā aprēķinātās summas izmaksu.