Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos iekļauti Ritas Dindunes komentāri šādiem Darba likuma pantiem:

  • 32. panta «Darba sludinājums» otrajai prim daļai (šī panta daļa ir saistīta ar likuma pēdējiem grozījumiem);
  • 48. pantam «Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā»;
  • 53. panta «Izpildījuma vieta» pirmajai daļai;

Savukārt autore Karīna Platā komentējusi šādus Darba likuma pantus:

  • 62. panta «Darba samaksas organizācija» pirmo daļu;
  • 62. panta «Darba samaksas organizācija» trešo daļu;
  • 96. pantu «Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana».

Ieskats materiālā:

Komentē Karīna Platā

62. pants. Darba samaksas organizācija

(1) Darba algas organizācija var būt divējāda: kā laika algas sistēma vai kā akorda algas sistēma. Minēto nosacījumu norāda darba devējs, ņemot vērā amatam noteiktos pienākumus: vai tie ir saistīti ar izpildes laiku vai – daudzumu. Darba samaksas jēdziens ir plašāks, un tajā ietilpst gan alga, gan prēmijas, gan piemaksas un citi ar darbu saistīti maksājumi.

Likumā paredzēts, ka darba devējs organizē piemaksu un prēmiju sistēmu. Ko tas nozīmē, un vai sistēma jāorganizē vienmēr un visās organizācijās? Prēmiju izmaksu pamatā ir darba devēja finanšu resursi, tāpēc, ja to nav, tad nav pamata arī organizēt prēmiju sistēmu. Savukārt, ja darba devējs ir gatavs izmaksāt prēmijas, taču noteiktā laika periodā viņu ierobežo finanšu resursi, var izstrādāt prēmiju izmaksu sistēmu, ar kuru darbinieki tiek iepazīstināti, bet ar īpašu norādi – ka tā tiks piemērota tajos gadījumos, kad finanšu resursi to atļaus. Piemaksu izmaksu var iedalīt divos veidos: tās, kas noteiktas normatīvajos aktos un darbiniekam jāizmaksā obligāti, un tās, kuras darba devējs piešķir kā labumu. [..]