Jaunākajos papildinājumos autore Karīna Platā – juriste, kas specializējusies darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomā – vērš uzmanību šādiem aktuāliem darba tiesību jautājumiem:

  • 25. pants «Strīdu izšķiršana izlīgšanas komisijā» – Domstarpību protokols – ne Darba likumā, ne arī speciālajā tiesību normā Darba strīdu likumā nav paredzēta noteikta domstarpību protokola forma. Kā rīkoties? Par ko pusēm ir jāvienojas, sagatavojot domstarpību protokolu? Kādi ir izlīgšanas komisijas darbības nosacījumi? Kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums, izlīgšanas komisijas locekļiem vienojoties. Tā kā ne Darba likumā, ne arī Darba strīdu likumā nav noteikta precīzāka izlīgšanas komisijas darbība. Kā rīkoties? Praktiski ieteikumi!
  • 26. pants «Tiesību strīdu izšķiršana»  – Kad var vērsties tiesā vai šķīrējtiesā? Kura no pusēm to var darīt? Kad slēdzama vienošanās par strīda nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā?
  • 27. pants «Interešu strīdu izšķiršana» – Ko darīt, ja interešu strīda risināšanas kārtība nav noteikta pirms strīda rašanās? Kādas tiesību normas jāņem vērā?
  • 130. pants «Darba laika jēdziens» – Kādi ir nosacījumi par darba laika izpratni darba tiesisko attiecību jomā? Kā rīkoties situācijās, lai nerastos pārpratumi, kad darbinieks pats pēc savas iniciatīvas neizmanto pārtraukumu, tādējādi vēloties mainīt darba laika sākumu vai beigas? Dokumenti, kuros darba devējs nosaka darba laika sākumu un beigas. Kāds ieteikums no prakses?
  • 131. pants «Normālais darba laiks» Dienas darba laiks. Uz ko attiecas darba stundu ierobežojumi? Kādā gadījumā var būt atšķirīgs – vairāk vai mazāk nekā 40 – darba stundu skaits nedēļā?
  • 145. pants «Pārtraukumi darbā» – Darbinieku nevar nodarbināt bez atpūtas. Kā pieļaujama pārtraukuma sadalīšana? Kā noteikt pārtraukuma ilgumu darbiniekiem,  kas nodarbināti amatos, kas pakļauti īpašam riskam? Formalitāšu risks, neizvērtējot tiesību normu!

Savukārt autores juristes Ritas Dindunes jaunākajos komentāros uzzināsiet par:

  • 47. pants «Pārbaudes sekas» – Kāds ir darba devēja pienākums strīdus situācijā par darba līguma uzteikšanu pārbaudes laikā? Kuras tiesību normas to nosaka? Kādas ir situācijas praksē un kā tās risinātas tiesas ceļā?
  • 58. pants «Atstādināšana no darba» – Kādas normas spēkā par darbinieka atstādināšanu no nolīgtā darba pienākumu pildīšanas?
  • 122. pants. «Prasības termiņš» – Uzteikums. Kādas ir situācijas praksē?