Jaunākajos papildinājumos autores Karīna Platā un Rita Dindune vērsušas uzmanību Darba likuma aspektiem, kas cita starpā saistīti ar šādiem pantiem:
  • 44. pants «Darba līgums uz noteiktu laiku» – sezonas darbs un darbs tādās darbības jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku, aktīvie nodarbinātības pasākumi (komentē Rita Dindune);
  • 45. pants «Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš» – minimālā mēnešalga atbilstoši jaunākajiem grozījumiem (komentē Rita Dindune un Karīna Platā);
  • 62. pants «Darba samaksas organizācija» – piemaksa par pedagogu darbu (komentē Rita Dindune);
  • 66. pants «Piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku» – termina «īpašais risks» skaidrojums un nozīme realitātē (komentē Karīna Platā);
  • 67. pants «Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā» (komentē Rita Dindune);
  • 122. pants «Prasības termiņš» – par situācijām, kā darbiniekam var nodot uzteikumu, un dienu skaitu, kas un kāpēc tiek uzskatīta par uzteikuma saņemšanas dienu, kā arī ieteikumiem praksē, kā rīkoties, ja uzteikums izteikts iepriekšējā mēneša beigās, bet, piemēram, nākamajā mēnesī nav tāda datuma (30. vai 31.) (komentē Karīna Platā);
  • 124. pants «Darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošana darbā» – kritēriji par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un kādas ir situācijas praksē; vai visi kritēriji jāskata kopsakarībā (komentē Karīna Platā).
«Komentējamā panta daļā noteikti vispārējie kritēriji darba devēja uzteikuma atzīšanai par spēkā neesošu. Viens no kritērijiem ir, ja darba devēja uzteikums nav tiesiski pamatots. Saskaņā ar DL 102. pantu, uzteicot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par tiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā. Turklāt tiesu praksē šis nosacījums ir precizēts ar prasību, ka uzteikumā nepietiek norādīt uz kādu DL pantu, tā daļu vai punktu, bet jānorāda uz konkrētiem faktiskajiem apstākļiem, kas atbilst un veido uzteikuma tiesisko pamatu [..],» tā autore Karīna Platā sāk skaidrot 124. pantu «Darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošana darbā».