Jauni regulējumi Darba likumā! Izproti tos, iepazīstot rokasgrāmatu autores juristes Karīnas Platās komentārus!

2016. gada 9. jūnijā stājās spēkā grozījumi Darba likumā, tāpēc «Darba likuma komentāru» papildinājumi veltīti jautājumiem, kas precizē darbinieku nosūtīšanas gadījumā darba devēja pienākumus gan attiecībā uz darbinieku nodarbināšanas apstākļiem, gan darbiniekiem piemērojamo atlīdzību.

Tātad likuma grozījumi paredz šādus jaunus nosacījumus:

  • darbinieku nosūtīšanā veikt darbu Latvijā;
  • darbinieku nosūtīšanā veikt darbu ārpus Latvijas;
  • darba samaksas izmaksu darbinieka nosūtīšanas gadījumā.

Kas bez likumā paredzētajām minimālajām prasībām, kas darba devējam jāievēro, nodarbinot nosūtīto darbinieku Latvijā, vēl jāņem vērā? Kādā situācijā ieteicams preventīvi sazināties ar Valsts darba inspekciju? Kam jānodrošina dokumentu par nosūtītajiem darbiniekiem tulkojums, ja to pieprasa atbilstošas uzraudzības un kontroles institūcijas? Kāds ir dokumentu par nosūtīto darbinieku uzglabāšanas termiņš, un kur tie uzglabājami, skatot likuma kontekstā? Kāpēc pirms darbinieka nosūtīšanas darbā uz citu valsti jānoskaidro attiecīgās valsts minimālās darba algas likmes izpratne? Kur darbinieks ir tiesīgs vērsties, ja darba devējs darba līgumā vai darba koplīgumā noteiktajā termiņā nav veicis darba algas izmaksu?

Par to visu skatiet plašāk jauno grozījumu komentāros šādiem pantiem:

  • 14. pants «Darbinieka nosūtīšana» (saistībā ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu);
  • 14.1 pants «Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā»;
  • 14.2 pants «Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas»;
  • 75.2 pants «Īpašie atbildības noteikumi par darba samaksas izmaksu darbinieka nosūtīšanas gadījumā».