Rokasgrāmatas šī gada otrajos papildinājumos ir papildināta un aktualizēta 8. grāmatas nodaļa «Darba tiesisko attiecību izbeigšanās». Šajā nodaļā ir iekļauta Darba likuma piektā sadaļa ar tādu pašu nosaukumu – līdz ar to atbilstoši komentēta Darba likuma 26. nodaļa «Uzteikums».

Autore Rita Dindune papildinājusi šādu Darba likuma norādītās nodaļas pantu komentārus:

  • 100. panta «Darbinieka uzteikums» ceturto daļu – akcentējot niansi par likuma «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam» paredzētajām normām par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu;
  • 101. pantu «Darba devēja uzteikums» – norādot, kāda ir tiesu prakse šajos gadījumos, un atgādinot par šajā pantā noteikto un būtisko darba devēja pienākumu, kad tiek lemts par iespējamo darba līguma uzteikumu, tāpat arī vēršot uzmanību, kāda darbinieka rīcība atzīstama par prettiesisku;
  • 108. panta «Priekšrocības turpināt darba attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā» pirmo daļu – akcentējot to, ka pantā ir norādīti kritēriji, kas jāņem vērā, izlemjot jautājumu par konkrētā darbinieka priekšrocībām turpināt darba attiecības darbinieku skaita samazināšanas dēļ, un atbildot uz jautājumu, kas nav iekļauts Darba likuma normās – kā šis jautājums lemjams un kā fiksējami izvērtēšanas rezultāti.

Autore Karīna Platā papildinājusi šādu Darba likuma norādītās nodaļas pantu komentārus:

  • 101. panta «Darba devēja uzteikums» pirmo daļu – raksturojot, kā jārīkojas darba devējam, izvērtējot, vai darbinieka pārkāpums ir būtisks un vai tas izdarīts bez attaisnojoša iemesla;
  • 101. panta «Darba devēja uzteikums» trešo daļu – atbilstoši Darba likuma normām norādot darba devēja rīcību par darba līguma uzteikuma izsniegšanu darbiniekam saistībā ar viņa uzvedību;
  • 101. panta «Darba devēja uzteikums» ceturto daļu – par to, kam jānosaka termiņš, kad darbiniekam jāpieņem lēmums – pieņemt darba devēja piedāvājumu vai atteikties no tā;
  • 103. panta «Darba devēja uzteikuma termiņš» trešo daļu – minot situāciju judikatūrā, kad lēmums ir bijis par labu darba devējam.