Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autore Rita Dindune papildinājusi un aktualizējusi šādu Darba likuma pantu komentārus:

  • 20. pantu «Darba koplīguma spēks attiecībā uz personām» – par situāciju no prakses, kad ir bijis strīds, vai pienākas koplīgumā paredzētās garantijas;
  • 29. pantu «Atšķirīgas attieksmes aizliegums» – akcentētas Bāriņtiesas likuma nianses par vairākām darba tiesību aktu reglamentējošajām normām;
  • 30. pantu «Individuālu tiesību strīdu izšķiršana»;
  • 56. pantu «Darba devēja rīkojumu saturs un robežas» – atgādinājums par to, ka ar rīkojumu var precizēt darba pienākumus, bet par tikai papildu darba pienākumu pildīšanu ir nepieciešams grozīt darba līgumu. Lai detalizēti raksturotu šādas situācijas no prakses, tiek analizēts tiesas spriedums;
  • 61. pantu «Minimālā darba alga» – atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem norādīta minimālā mēneša darba alga un stundas tarifa likme, akcentējot nianses.

Autore Karīna Platā papildinājusi un aktualizējusi šādu Darba likuma pantu komentārus:

  • 50. pantu «Darbinieka rūpība» – tiek sniegta atbilde uz jautājumu, vai darba devējam ir jānorāda darbiniekam Darba likuma norma par darbinieka atbilstošo darba raksturam nepieciešamo rūpību; akcentēti darbinieka pienākumi savas kompetences robežās rūpīgi izturēties pret darba devēja materiālajām vērtībām;
  • 61. pantu «Minimālā darba alga» – atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem norādīta minimālā mēneša darba alga un stundas tarifa likme, akcentējot nianses;
  • 62. pantu «Darba samaksas organizācija» – skaidrota norma par akorda algas aprēķināšanu atbilstoši paveiktajam darbam daudzumam, kas nereti darba devējiem rada neizpratni;
  • 114. pantu «Darbinieka un darba devēja vienošanās» – par galveno nosacījumu, kāds ir, izbeidzot darbinieka un darba devēja pastāvošās darba tiesiskās attiecības;
  • 138. pantu «Nakts darbs» – skaidrotas nianses starp atšķirīgajiem terminiem «nakts laiks» un «nakts darbs», kā arī izcelts nakts darbinieka skaidrojums;

Tāpat arī 12. nodaļā «Citi materiāli» atbilstoši grozījumiem aktualizēti normatīvie akti – likums «Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu», Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr. 886 «Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās».

Informācijai: Darba likumā ir paredzēti apjomīgi grozījumi, kas šobrīd Saeimā pieņemti pirmajā lasījumā. Līdzko grozījumi būs izsludināti Saeimā, atbilstoši tiks veikta rokasgrāmatas teksta aktualizācija.