Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autore Rita Dindune papildinājusi un aktualizējusi šādu Darba likuma pantu komentārus:

  • 78. pantu «Ieturējumi, kas izriet no darba devēja atprasījuma tiesībām»;
  • 101. panta «Darba devēja uzteikums» piekto daļu;
  • 102. pantu «Darba devēja uzteikuma pamatojums»;
  • 112. pantu «Atlaišanas pabalsts»;
  • 122. pantu «Prasības termiņš».

Savukārt autore Karīna Platā papildinājusi un aktualizējusi šādu Darba likuma pantu komentārus:

  • 39. pantu «Darbinieka un darba devēja vienošanās»;
  • 40. panta «Darba līguma forma» pirmo daļu.

Ieskats materiālā:

Komentē Karīna Platā

40. pants «Darba līguma forma»

(1) Komentējamā panta daļa nosaka ne tikai darba līguma slēgšanas formu, bet arī tā termiņu. Ja par rakstveida formas izpratni nav strīdu, tad jautājumā par darba līguma noslēgšanas termiņu viedokļi nav tik viennozīmīgi. No Darba likuma redakcijas jāsaprot – vienīgais termiņa ierobežojums ir tas, ka darba devējs nav tiesīgs pieļaut situāciju, ka darbinieks sāk pildīt darba pienākumus, pirms viņš noslēdzis, t.i., parakstījis, darba līgumu. Savukārt Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. punkts nosaka, ka darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem šādos termiņos: par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. [..]