Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos iekļauti un aktualizēti Ritas Dindunes un Karīnas Platās komentāri. Autore Rita Dindune ir papildinājusi likuma 14. panta pirmo daļu par darbinieku nosūtīšanu, kurai jābūt pamatotai vienīgi ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu, norādot, ka komentējamā panta noteikumi par darbinieka nosūtīšanu darbā uz citu valsti jāatšķir no darbinieka nosūtīšanas komandējumā. Savukārt 124. panta «Darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošana darbā» pirmās daļas papildinātajos komentāros raksturo Senāta tiesu prakses apkopojumu lietās par individuālajiem darba strīdiem.

Autore Karīna Platā komentējusi 12. nodaļas «Darba tiesisko attiecību ilgums» 43. pantu par to, kad darba līgumu slēdz uz nenoteiktu laiku, īpaši akcentējot, ka izņēmumu piemērošana nevar būt formāla. K. Platā komentējusi arī 74. pantu «Atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ». Autore iesaka plašāku izpratni par likumos noteiktajiem gadījumiem atspoguļot iekšējos normatīvajos aktos, piemēram, izdot rīkojumu par nosūtīšanu uz obligāto veselības pārbaudi, tādējādi norādot arī pārbaudei atvēlēto laiku. Lai gan minētā prasība ir norādīta pat Darba likuma pantā, tomēr praksē situācija ir citādāka, tāpēc autore min argumentus, kāpēc darba devējam ir svarīgi izstrādāt iekšējos normatīvos aktus. Savukārt, komentējot likuma 90. panta «Piezīme un rājiens» ceturto daļu, kurā ir noteiktas darbinieka tiesības prasīt izteiktās piezīmes vai rājiena atcelšanu, autore akcentē, ka sūdzības iesniegšana ar prasību pārskatīt izteikto piezīmi vai rājienu liek pusēm vēlreiz detalizēti izvērtēt situāciju, iedziļinoties niansēs.