Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos tiek komentētas neskaidrības Darba  likuma normu  piemērošanā jautājumos:

  • par terminu aprēķināšanu darba tiesiskajās attiecībās;
  • par darba līgumu noslēgšanu uz noteiktu laiku;
  • par darba līguma izbeigšanas pieļaujamības gadījumiem pārbaudes laikā ar sievietēm – grūtniecēm;
  • par atlīdzību darbiniekiem darba devēja pieļautajos dīkstāves gadījumos;
  • par svētku dienām ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu laikā.

Analizēta arī tiesu prakse strīdīgajos jautājumos  visu  minēto Darba likuma normu piemērošanā.