Atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos, kuri ir spēkā no šī gada 1. jūlija un gada sākuma  (Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumos Nr. 99 «Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju» un Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 749 «Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos»), ir aktualizētas šādas rokasgrāmatas apakšnodaļas:

  • 1.1. «Darba aizsardzības organizēšana» – 1.1.1. «Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana», 1.1.2. «Darba vides iekšējā uzraudzība», 1.1.3. «Darba aizsardzības budžets», 1.1.4. «Redzes korekcijas līdzekļu apmaksa»;
  • 1.3. «Darba vides laboratoriskie mērījumi»;
  • 5.2. «Darba aizsardzība būvniecībā» –  par specifiskām darba aizsardzības organizatoriskām struktūras prasībām būvniecībā un par to, kā jākoordinē darba aizsardzības pasākumi ar citiem darba devējiem;
  • 5.4. «Darba aizsardzība metālapstrādē» – par specifiskām darba aizsardzības organizatoriskām struktūras prasībām metālapstrādē un par to, kad darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju;
  • 5.8. «Darba aizsardzība noliktavas darbos» – par specifiskām darba aizsardzības organizatoriskām struktūras prasībām noliktavu darbos, par to, kad darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju un kādas ir programmas, kurās var iegūt atbilstošas zināšanas darba aizsardzības jomā.

Ieskats materiālā:

Redzes korekcijas līdzekļu apmaksa

Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumu Nr. 343 «Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju» 12. un 14. punkts nosaka, ka uzņēmumā jābūt izstrādātai kārtībai, kādā apmaksājami medicīniski optiskie redzes korekcijas līdzekļi (brilles), ja obligātajā veselības pārbaudē tiek konstatēts, ka darbiniekam nepieciešami speciāli redzes korekcijas līdzekļi. Par to ārsts veic atzīmi obligātās veselības pārbaudes kartē.

Darba devējs speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kārtību, konsultējoties ar nodarbinātajiem vai viņu pārstāvjiem (piemēram, uzticības personām), nosaka darba kārtības noteikumos vai darba koplīgumā. Iespējams to, protams, noteikt arī kādā citā darba aizsardzības dokumentā. Ar šo informāciju darbinieks jāiepazīstina ievadapmācībā darba aizsardzībā. [..]

Uzmanību!

Ja uzņēmumā nav izstrādāta kārtība, kādā apmaksājami medicīniski optiskie redzes korekcijas līdzekļi (brilles), tad, ja darbinieks iegādāsies brilles un pieprasīs darba devējam apmaksāt to iegādi, darba devējam šī summa būs jāapmaksā pilnībā, kaut tie būtu 1000 latu.