Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 10. martu.

Komentāri veikti atbilstoši 2014. gada 20. februāra grozījumiem likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (stājas spēkā 2014. gada 20. martā), kā arī 2013. gada 6. novembra (stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī) grozījumiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu».

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un detalizēti aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

  • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti» – par taksācijas gada apgrozījuma aprēķināšanu, piemērojot nodokli valdes locekļa domājamam ienākumam (8. panta 2.9 un 2.10 daļa);
  • 8.1 pants «Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi» – par pienākumu iesniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par taksācijas gadā neatmaksātajām parāda saistībām;
  • 8.2 pants «Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums» – par samazinātu procentu maksājumu ienākumu, kuri ir aprēķināti par fiziskajām personām izsniegtajiem aizdevumiem, aprēķināšanas kārtību un piemērojamo nodokļa likmi;
  • 11.9 pants «Ienākuma no kapitāla noteikšana» – precizēta procentiem pielīdzināma ienākuma definīcija;
  • 16.1 pants «Ienākuma gūšanas diena» – par ienākuma no darījuma ar kapitāla aktīviem gūšanas un nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienu.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» šādu pantu komentāri:

  • 4. pants «Sociālās apdrošināšanas veidi» – par sociālā riska situācijām un pabalsta apmēriem pēc 2014. gada 1. janvāra un iepriekšējos periodos;
  • 5. pants «Sociāli apdrošināmās personas» – par valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu likmēm atkarībā no sociāli apdrošinātās personas statusa, tai skaitā mikrouzņēmumu darbiniekiem piemērojamo iemaksu likmes;
  • 6. pants «Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem» – par fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem un pašnodarbinātajām personām piemērojamām valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmēm 2014. gadā;
  • 11. pants «Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets» – par spēkā esošo regulējumu, kas nosaka maternitātes un paternitātes pabalstu aprēķināšanas kārtību laika periodā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

Tāpat arī aktualizētas sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes (2. pielikums) par obligāti sociāli apdrošināmām personām un iemaksu maksimālo un minimālo apjomu. Savukārt 3. pielikums ir papildināts ar Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmēm 2014. gadā atkarībā no apdrošinātās personas statusa šādos aspektos: pensiju apdrošināšana, apdrošināšana pret bezdarbu, darba negadījumu apdrošināšana, invaliditātes apdrošināšana, maternitātes un slimības apdrošināšana, vecāku apdrošināšana, obligāti sociāli apdrošināmās personas, paša likme, darba devēja likme un kopējā likme.