Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia ļoti apjomīgos papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 18. decembri.

Komentāri veikti atbilstoši 2013. gada 28. novembra (stājas spēkā 2013. gada 30. novembrī) un 2013. gada 6. novembra (stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī) grozījumiem likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kā arī 2013. gada 6. novembra (stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī) grozījumiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu».

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un detalizēti aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

 • 1. pants un 11.8 pants – par fiksētā ienākuma nodokļa režīma atcelšanu;
 • 3. pants, 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti» un 8.1 pants «Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi» – par jaunu ar nodokli apliekamu objektu noteikšanu, tajā skaitā par pensijām pielīdzināmu ienākumu, ienākumu no mūža pensijas (uzkrāto fondēto pensiju kapitālu), ienākumam pielīdzināmu aizdevumu fiziskām personām un samazinātu procentu maksājumu ienākumu;
 • 6. pants «Ierobežojumi darbiniekam» – par pāreju uz elektroniskajām nodokļu grāmatiņām;
 • 9. pants «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi» – par ar nodokli neapliekamo ienākumu sliekšņiem (piemēram, ienākumam no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma) eiro valūtā un izmaiņām nodokļa atbrīvojuma piemērošanā ienākumam no nekustamā īpašuma atsavināšanas;
 • 10. pants «Attaisnotie izdevumi»;
 • 11.1 pants «Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai maksātājiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā»;
 • 11.3 pants «Zaudētie parādi»;
 • 11.4 pants «Stihisku nelaimju rezultātā un citādā piespiedu kārtā ciestie saimnieciskās darbības zaudējumi»;
 • 11.5 pants «Īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu noteikšanai»;
 • 11.6 pants «Īpaši noteikumi ienākuma noteikšanai no saimnieciskajā darbībā izmantota nekustamā īpašuma atsavināšanas vai pārklasificēšanas par personiskajām vajadzībām izmantojamu lietu»;
 • 11.7 pants «Īpaši noteikumi ienākuma noteikšanai no lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības zemes atsavināšanas»;
 • 19. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas  rezumējošā kārtība» – par minimālā nodokļa (50 eiro) ieviešanu un obligātu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanas uzsākšanu;
 • Visā aktualizēto komentāru tekstā – summas latos konvertētas uz summām eiro.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» šādu pantu komentāri:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» un 14. pants «Obligāto iemaksu objekts» – par valdes locekļu, kuri nesaņem atlīdzību, minimālo sociālo apdrošināšanas iemaksu objektu;
 • 18. pants «Obligāto un brīvprātīgo iemaksu likme» – par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju samazināšanu ar 2014. gadu.