Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 11. septembri.

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

 • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti» – par neatmaksāto aizdevumu pamatsummu kvalificēšanu par fiziskās personas ar nodokli apliekamiem ieņēmumiem;
 • 11. pants «No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana» – par nomas ienākuma aplikšanu ar nodokli;
 • 11.9 pants «Ienākuma no kapitāla noteikšana» – par potenciālām nodokļu sekām, ja nodokļa maksātājs atsavina kapitāla aktīvu saistītai personai;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts» –  par rezidenta vai nerezidenta noteikšanas kritēriju, kas ir svarīgs nosacījums, par pierobežas strādniekiem un par darba braucieniem;
 • 4. pants «Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids»;
 • 7. pants «Maksātāja gada ienākums» – par «labumu» jeb ienākumu, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās;
 • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti»;
 • 9. pants «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi» – par visbiežāk saņemtajām ar nodokli neapliekamajām kompensācijām par komandējumiem un darba braucieniem;
 • 10. pants «Attaisnotie izdevumi»;
 • 11.1 pants «Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai
  maksātājiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā»;
 • 11.9 pants «Ienākuma no kapitāla noteikšana» – par iespēju lemt par peļņas sadali jeb tā saucamo starpposmu dividenžu izmaksu biežāk nekā vienu reizi gadā;
 • 12. pants «Maksātāja gada neapliekamais minimums»;
 • 15. pants «Nodokļa likmes»;
 • 22. pants «Deklarācijas kontrolēšana un apliekamā ienākuma noteikšana uz aprēķinu pamata» – par skaidras naudas uzkrājumu pierādīšanas pienākumu tiesas judikatūrā;
 • 25. pants «Nodokļa maksāšanas vieta»;
 • 29. pants «Darba devēja pienākumi» – par darba devēja pienākumu paziņot VID darbinieku profesiju kodus un nostrādātās stundas;
 • 30. pants «Maksātāja tiesības»;
 • 32¹. pants «Maksātāja atbildība par citiem likuma pārkāpumiem».

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» šādu pantu komentāri:

 • 3. pants «Sociālās apdrošināšanas jēdziens un pamatprincipi» – par sociālā riska     gadījumiem;
 • 14. pants «Obligāto iemaksu objekts».

Ieskats materiālā:

11.9 pants. Ienākuma no kapitāla noteikšana

Dividendes

Jāņem vērā, ka līdz šim Latvijā reģistrētas kapitālsabiedrības atbilstoši Komerclikuma 161. pantam varēja lemt par peļņas sadali un dividenžu izmaksu sabiedrības dalībniekiem ne biežāk kā vienu reizi gadā. Tādējādi kapitālsabiedrību dalībnieki minēto peļņas sadales ierobežojumu nereti centās apiet, lemjot par aizdevumu izsniegšanu, nākamajā periodā dzēšot izsniegtos aizdevumus ar izmaksātajām dividendēm. Ar 2013. gada 2. maija grozījumiem Komerclikumā, kuri stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā, šādi ierobežojumi peļņas sadalei ir atcelti, un turpmāk dalībnieki var lemt par peļņas sadali jeb tā saucamo starpposmu dividenžu izmaksu biežāk nekā vienu reizi gadā.

Pretēji OECD Modeļa konvencijas komentāriem par dividendēm netiks uzskatīts ienākums no tāda aizdevuma, kura procentu aprēķins tiek piesaistīts parādnieka peļņai, tādējādi kreditoram uzņemoties ekonomisku risku. Tā kā jebkura veida aizdevums ir parāda saistība, ienākums no tās tiek aplikts kā procenti. [..]