Rokasgrāmatas autors SIA «Deloitte Latvia» papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 23. maiju.

Saskaņā ar likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 8. marta grozījumiem 10. panta piektajā daļā, 12. panta devītajā daļā un 13. panta trešajā daļā izslēgta norma «un šā likuma 8. panta ceturtajā daļā minētajam ienākumam», papildinot ar komentāriem par nediskriminācijas nodrošināšanu jūrniekiem, kuri gūst ienākumu no algota darba uz starptautiskā satiksmē izmantotiem kuģiem. Tāpat arī atbilstoši grozījumiem pārejas noteikumi papildināti ar 89. punktu.

Papildinājumos aktualizēti šādi komentāri:

1. pantā «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra» – par maksātāja ar nodokli apliekamo ienākumu veidiem (t. sk. ienākumu no kapitāla un kapitāla pieauguma);

3. pantā «Ar nodokli apliekamais objekts» – par samazinātas nodokļa likmes piemērošanu autoratlīdzības izmaksai;

17. pantā «Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām» – par īpašajiem noteikumiem autoratlīdzību izmaksātājiem.