Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 11. jūniju.

Papildinājumos iekļauti š. g. 30. aprīļa grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (jau ir spēkā ar 3. jūniju), kā arī 12. marta (stājās spēkā 8. aprīlī) grozījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu».

Šajos papildinājumos autors pievienojis kopsavilkumu attiecībā uz apliekamo ienākumu un atbildību, pārklasificējot aizdevumus ar IIN apliekamo ienākumu, papildinājis komentārus ar prakses situācijām par ārvalstīs ieturētā nodokļa kreditēšanas iespējām un par IIN un VSAOI normu atšķirībām, veicot maksājumus par blakustiesībām.

Skatot rokasgrāmatu, citu starpā aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

  • 2. pants «Nodokļa maksātāji» – būtiska atzīme, kad notiek dubultās nodokļu aplikšanas novēršana, raksturojot ar piemēru;
  • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts»;
  • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti» – par situācijām, kāpēc praksē jēdziens «transportlīdzekļa turētājs» rada neizpratni;
  • 8.1 pants «Ienākumam pielīdzināmi  aizdevumi» – kāda ir rīcība, ja aizdevuma līgums atbilst kritērijiem, aizdevējs ir fiziska persona vai nerezidents vai ja aizdevuma līgums neatbilst kritērijiem;
  • 8.2 pants «Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums» –  būtiska nianse par samazinātā aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma gūšanas dienu;
  • 10. pants «Attaisnotie izdevumi» – akcentēta norma, kas divos likumos autoratlīdzību jomā nav pilnībā saskaņota jautājumā par blakustiesībām;
  • 24. pants «Starpvalstu līgumu piemērošana».

Savukārt likumam «Par valsts sociālo apdrošināšanu» aktualizēti šādu pantu komentāri:

  • 6. pants «Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem» – skaidrotas normas par autoratlīdzības saņemšanu saistībā ar Autortiesību likumu;
  • 20.1 pants «Darba ienākumu un obligāto iemaksu apmēra precizēšana» skaidrota situācija praksē, ka nekādas atkāpes no komentējamās normas netiek pieļautas, minot konkrētu piemēru.