Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 13. martu.

Komentāri veikti atbilstoši 2015. gada 19. februāra un 2014. gada 17. decembra grozījumiem likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (stājas spēkā 2015. gada 1. martā un ar šī gada sākumu), kā arī 2014. gada 17. decembra (stājas spēkā ar šī gada sākumu) grozījumiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu».

Jaunākajos papildinājumos iekļauti apjomīgie grozījumi, kas saistīti ar, piemēram, jauniem ar nodokli neapliekamiem ienākumu veidiem, neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumiem, ar ienākuma noteikšanu darījumos, kuros nekustamais īpašums tiek ieguldīts pamatkapitālā, precizētas likuma normas attiecībā uz nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja tā sastāvā ir lauksaimniecības zeme, tāpat iekļauti ienākuma noteikšanas darījumi, kuros nekustamais īpašums tiek ieguldīts pamatkapitālā.

Rokasgrāmatā citu starpā aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri, precizējot nodokļa likmes un akcentējot būtiskāko izmaiņās:

 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts»;
 • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti»;
 • 8.1pants «Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi»;
 • 8.2 pants «Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums»;
 • 9. pants «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi»;
 • 11.1 pants «Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai
  maksātājiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā»;
 • 11.9 pants «Ienākuma no kapitāla noteikšana»;
 • 11.10 pants «Īpaši noteikumi patentmaksas maksātājiem»;
 • 12. pants «Maksātāja gada neapliekamais minimums»;
 • 13. pants  «Atvieglojumi maksātājam».