Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 13. jūniju.

Komentāri veikti atbilstoši 2014. gada 6. marta grozījumiem likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā), kā arī 2014. gada 13. marta grozījumiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» (stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā).

Grozījumu būtiskākā aktualitāte ir saistīta ar sezonas laukstrādnieku darbu un nodokli, kas saistīts ar to.

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un detalizēti aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

 • 1. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra» – skaidrots jaunais definējums «sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis», pamatojot tā ieviešanas mērķi;
 • 4. pants «Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids» – komentārā skaidrots, kas ietur laukstrādnieku ienākuma nodokli atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • 10. pants «Attaisnotie izdevumi» – papildināts uzskaitījums par to, kam nav tiesību uz attaisnoto uzdevumu atskaitīšanu, iesniedzot Gada ienākuma deklarāciju VID;
 • 11.12 pants «Īpaši noteikumi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai» – likums papildināts ar jaunu pantu un komentāriem pie tā, kurā detalizēti skaidroti sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nosacījumi, kā arī uzskaitīti ar šī panta piemērošanu saistītie Ministru kabineta noteikumi;
 • 12. pants «Maksātāja gada neapliekamais minimums» – iepazīstoties ar komentāru, uzzināsiet, kādiem vēl iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju saņemtajiem ienākumiem piemēro gada neapliekamo minimumu;
 • 13. pants «Atvieglojumi maksātājam» – uzzināsiet, kādi atvieglojumi ir personām, kuru apgādībā ir bērni jaunāki par 18 gadiem, kas uz laiku nodarbināti sezonāla rakstura darbos un saņem ienākumus;
 • 15. pants «Nodokļa likmes» – komentārā iekļauta atbilde par to, kāda ir sezonas laukstrādnieku ienākumam piemērojamā nodokļa likme un minimālais nodokļa maksājuma apmērs par katru nodarbinātības dienu;
 • 17. pants «Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām» – kāds ir sezonas laukstrādnieku nodokļa maksāšanas termiņš;
 • 26. pants «Nodokļa sadalīšana» – kā sezonas laukstrādnieku ienākumu izmaksātājs var iegūt informāciju par sezonas laukstrādnieka nostrādātajām dienām un nopelnīto atlīdzību.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» šādu pantu komentāri:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – skaidrota valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas kārtība no sezonas laukstrādniekiem izmaksājamā ienākuma. Piemēram, pie kādiem nosacījumiem un kādu daļu no budžetā maksājamā kopējā sezonas laukstrādnieka ienākuma ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā, un kādi valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumi ir garantēti sezonas laukstrādniekiem, ja to ienākums kalendārajā mēnesī pārsniedz 70 eiro;
 • 5. pants «Sociāli apdrošināmās personas» – par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai;
 • 6. pants «Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem», 13. pants «Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija», 20. pants «Obligāto iemaksu apmēra  noteikšana»,  23. pants «Ziņojums par obligātajām iemaksām» – kur var saņemt informāciju par katru no sezonas laukstrādniekiem un to gūtajiem ienākumiem un kas ir sezonas laukstrādnieka nodokļa maksātāji.