Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 15. martu. Komentāri veikti atbilstoši 2012. gada 15. novembra (stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī) grozījumiem likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un 2013. gada 20. decembra (stājās spēkā 2013. gada 10. janvārī) grozījumiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu», kā arī 2012. gada 18. decembra grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 «Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» normu piemērošanas kārtība».

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti šādi likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» komentāri:

 • 3. pantā «Ar nodokli apliekamais objekts» – par nerezidentu gūtā procentu ienākuma no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vērtspapīriem aplikšanu ar nodokļiem;
 • 8. pantā  «Gada apliekamā ienākuma avoti» – precizēti noteikumi par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa aprēķināšanu no darba devējam piederoša vai darba devēja rīcībā nodotā vai patapinātā vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas un uz to attiecināmiem izdevumiem un algas nodokļa piemērošanu, īstenojot akciju pirkuma tiesības (akciju opcijas) darba devēja vai ar tā saistīta uzņēmuma paredzētā akciju pirkuma tiesību plāna ietvaros;
 • 9. pantā  «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi» – par ienākumiem no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību vērtspapīriem; par akciju pirkuma tiesību īstenošanu un tā rezultātā gūtā labuma atbrīvojumu no algas nodokļa;
 • 11. pantā «No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana» – par tiesībām nereģistrēt saimniecisko darbību, ja fiziskā persona saņem ienākumu uz uzņēmumu līguma pamata un no metāllūžņu pārdošanas;
 • 11.5 pantā «Īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu noteikšanai» – par izdevumiem, kuri ir saistīti ar individuālam komersantam vai zemnieka saimniecībai piederošu vieglo automobili;
 • 11.9 pantā «Ienākuma no kapitāla noteikšana» – par nekustamā īpašuma aktuālās kadastrālās vērtības izmantošanu, nosakot nekustamā īpašuma iegādes vērtību;
 • 11.11 pants «Darba devēja vai ar darba devēju saistīta uzņēmuma piešķirto akciju pirkuma tiesību īstenošanas un atsavināšanas ienākuma noteikšana un šā ienākuma noteikšanas informatīvais nodrošinājums»;
 • 16.1 pantā «Ienākuma gūšanas diena» – par ienākuma gūšanas brīdi izsniegtajiem avansiem, par kuriem nav veikti norēķini, kā arī akciju pirkuma tiesību (akciju opciju) īstenošanas gadījumā un ienākumam no nekustamā īpašuma, kas atsavināts sabiedrības vajadzībām;
 • 17.3 pantā «Ienākums no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā» – par tā saucamās nodokļa pretizvairīšanās normām, kas uzliek par pienākumu fiziskajām personām deklarēt būtisku līdzdalību ārzonu uzņēmumus un aprēķināt nodokli no šīs ārzonas sabiedrības gūtās peļņas proporcionāli līdzdalībai šajā sabiedrībā;
 • 24. pantā «Starpvalstu līgumu piemērošana» – par tiesībām samazināt maksājamo nodokli, ja ir aprēķināts un samaksāts nodoklis no ārzonā reģistrētas sabiedrības peļņas proporcionāli līdzdalības apmēram.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti šādi likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» komentāri:

 • 13. pantā «Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija» – par izmaiņām darba devēja ziņu par daba ņēmējiem iesniegšanas kārtībā;
 • 20.1 pantā «Darba ienākumu un obligāto iemaksu apmēra precizēšana» un 23. pantā «Ziņojums par obligātajām iemaksām» – par darba ņēmēju ienākumu un sociālo iemaksu ziņojumu precizēšanas kārtību un biežumu;
 • 21.2 pantw «Obligāto iemaksu apmēra noteikšana un veikšana no darba devēja vai ar darba devēju likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» izpratnē saistīta uzņēmuma piešķirto akciju pirkuma tiesību īstenošanas ienākuma darba ņēmējiem, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības»;

Rokasgrāmatā aktualizēti un papildināti pielikumi, kas rokasgrāmatā saistīti ar likumu «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu» rokasgrāmatas struktūru, tai skaitā 2013. gadā piemērojamām valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmēm un to apmēru atkarībā no sociālās apdrošināšanas statusa.