Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 27. augustu.

Papildinājumi veikti saskaņā ar 24. maija (stājas spēkā ar 2013. gada 1. janvāri) un 31. maija  grozījumiem likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (spēkā arī šī gada 14. jūniju).

Papildinājumos citu starpā aktualizēti arī šādi komentāri:

  • 9. pantā «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi» – precizēti ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, kuri iepriekš bija patentmaksas objekti, t.i., sezonāla rakstura ienākums no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu vākšanas un to realizācijas;
  • 10. pantā «Attaisnotie izdevumi» – papildināti skaidrojumi par attaisnojuma dokumentiem, kuri ir iesniedzami par attaisnotiem izdevumiem par medicīnas un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
  • 11.10 pants «Īpaši noteikumi patentmaksas maksātājiem» – par grozījumiem, kas nosaka, ka patentmaksa turpmāk nav maksājama no saimnieciskās darbības, kas ir saistīta ar ogu, sēņu un savvaļas ārstniecības augu vākšanu un to realizāciju;
  • 15. pantā «Nodokļa likmes» – par grozījumiem, kas nosaka pakāpeniski samazināt algas nodokļa likmi, kā arī precizēts salīdzinošs apskats par ienākuma nodokļa likmēm Eiropas Savienībā;
  • 17. pantā «Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām» – par grozījumiem, kas saistīti ar nodokļa maksāšanas kārtību no atlīdzības, kas gūta no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas.

Ieskats materiālā:

9. pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

[..] Ar grozījumiem komentējamajā pantā, kas stājās spēkā ar 2012. gada 14. jūniju, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji turpmāk tiks atbrīvoti no nodokļa maksāšanas par ienākumu, kuru tie gūst no ogu, sēņu un savvaļas ārstniecības augu vākšanas un to realizācijas, ja ienākums no šādas nodarbes nepārsniedz 2000 latu taksācijas gada laikā. Tādējādi šāda pārsvarā mazturīgo nodokļu maksātāju daļa, kurai līdz šim bija jāiegādājas patents (saskaņā ar komentējamā likuma 11.10 pantu), ir atbrīvota no papildu administratīvā sloga un nodokļa maksāšanas par sezonāla rakstura un nebūtisku taksācijas gada ienākumu. Turklāt arī tiek novērsta nelietderīga administratīvo resursu izmantošana, jo, kā liecina VID dati, līdz 2011. gada beigām patentmaksājumus par sēņu, ogu un savvaļas ārstniecības augu vākšanu veica tikai 27 nodokļu maksātāji (no 200 – kopējā reģistrēto patentmaksas maksātāju skaita).