Rokasgrāmatas «Nodokļu likumu komentāri» 4. sējumā aktualizēti komentāri par grozījumiem likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu», kas stājās spēkā līdz 16.02.2012, kā arī aktuāliem atsevišķu normu skaidrojumiem no autoru – Deloitte – profesionālās pieredzes un prakses.
Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa» komentāri papildināti ar ekspertu skaidrojumiem par būtiskākajiem grozījumiem likumā, kurus Saeima pieņēma 2011. gada 15. decembrī. Eksperti snieguši

- komentārus par neapliekamo ienākumu uzskaitījuma paplašināšanu ar ienākumu no izložu un azartspēļu laimestiem neatkarīgi no summas (iepriekš likums paredzēja minimālo slieksni – 500 latus), kā arī ienākumu no sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas (ar 2011. gada 1. janvāri) likumā noteiktā kārtībā (3. un 9. pants);

- komentārus par samazinātas nodokļa likmes (10%) piemērošanu nomas ienākumam ar 2012. gada 1. janvāri;

- komentārus par kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina un maksā fiksētā nodokļa maksātāji, kuri sāk sniegt profesionālus pakalpojumus (grozījumi 11.8 pantā);

- papildinājumus par minēto kapitālu aktīvu uzskaitījumu ar ieguldījumu zeltu un dārgmetāliem, kas ir darījumu objekti valūtas tirdzniecības vai preču biržā, par kuru atsavināšanu ar 2012. gada 1. janvāri ir aprēķināms kapitāla pieauguma nodoklis 15% (11.9 pants);

- precizētus komentārus par kārtību, kā aprēķināms ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), ja ienākums tiek izmaksāts pa daļām vai pirms termiņa, kā arī par attaisnotajos izdevumos iekļauto apdrošināšanas prēmiju maksājumu saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrājumu korekciju, ja apdrošināšanas līgums tiek lauzts pirms likumā noteiktā 5 gadu termiņa (atbilstoši grozījumiem likumā, kuri stājās spēkā ar 2012. gada 1. janvāri);

- komentārus par ienākuma nodokļa piemērošanu mikrouzņēmumu sniegtajiem darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumiem, kuri nodokļa piemērošanas nolūkiem ar 2012. gada 1. janvāri ir pielīdzināti darbaspēka nomai (17.2 pants);

- komentārus par pastiprinātu darba devēja atbildību par nepilnīgu nodokļa ieturēšanu (31.2 pants).

Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa» komentāri papildināti ar eksperta skaidrojumiem par Satversmes tiesas 2011. gada 13. decembra lēmumu atteikt ierosināt lietu par 9. panta 1. daļas 19. punkta (2001. gada 22. novembra redakcijā) atbilstību Satversmes 91. pantam, kā arī par tiesību normu piemērošanu, kas nosaka, ar kuru brīdi nodokļu maksātājam ir jāreģistrē saimnieciskā darbība (komentāri 11. pantam).

Komentāri papildināti arī ar aktuāliem grozījumiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu», kuri stājās spēkā ar 2012. gada 1. janvāri, kā arī ar to saistītajos tiesību aktos – Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem 2012. gadā.